Hurtownia Danych Cudzoziemiec

Dysponent zbioru

  • Dyrektor Biura Szefa Urzędu

Nazwa zbioru danych

  • HURTOWNIA DANYCH CUDZOZIEMIEC

Oznaczenie administratora danych, adres jego siedziby, NIP

  • Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców, 00-564 Warszawa, ul. Koszykowa 16, NIP 526-254-83-16

Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, adres jego siedziby (art. 31a ustawy*)

  • Nie występuje.

Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru, adres jego siedziby (art. 31 ustawy*)

  • ASCEN Sp. z .o.o. ul. Belgijska 11 02511 Warszawa;
    Matic Sp. z o.o. ul. Puławska 300A 02-819 Warszwa

Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych

  • Ustawa z dnia 30 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1650); ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. z 2012 r. Nr 591 z późn. zm.).

Cel przetwarzania danych w zbiorze

  • Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa.

Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze

  • Cudzoziemcy, obywatele RP.

Zakres danych przetwarzanych w zbiorze

  • Imiona i nazwiska, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, numer ewidencyjny PESEL, zawód, wykształcenie, seria i numer dowodu osobistego, numer telefonu, numer referencyjny (EURODAC), obywatelstwo, narodowość, nazwisko rodowe matki, płeć, stan cywilny, seria i numer dokumentu podróży, kolor oczu, wzrost, znaki szczególne.

Sposób zbierania danych do zbioru

  • Od osób, których dotyczą; z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą.

Sposób udostępniania danych ze zbioru

  • Nie są udostępniane.

Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być przekazywane

  • Nie są przekazywane.

Informacja dot. ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego

  • Nie są przekazywane.

Data wpisu zbioru danych do rejestru

  • 26.06.2017 r.

Data ostatniej aktualizacji informacji dotyczących tego zbioru

  • -/-/-/-

* ustawa z dnia 29 sierpnia 2997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)