Skargi i wnioski

Zgodnie z regulaminem organizacyjnym Urzędu do Spraw Cudzoziemców skargi i wnioski dotyczące działalności Urzędu oraz działania wojewodów w zakresie tematyki związanej z legalizacją pobytu cudzoziemców na terytorium RP są rozpatrywane przez Wydział Kontroli i Nadzoru.

Skargi i wnioski wpływające do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców rozpatrywane są na podstawie przepisów Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji  przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

Istnieje możliwość złożenia skargi w formie pisemnej pod adres:

Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców
ul. Taborowa 33
02-699 Warszawa

za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu do Spraw Cudzoziemców
lub e-formularza

Skargi przyjmuje osobiście Naczelnik Wydziału Kontroli i Nadzoru, Pan Bartosz Koneczny,
zaś pod numerami telefonów: 022 60 140 43 lub 022 60 174 23, można uzyskać informacje dotyczące formy i sposobu złożenia skargi.

poniedziałek w godz. 10.00-17.00
wtorek – piątek w godz 09.00-15.00

W związku z obowiązującym w Polsce stanem epidemii związanym z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, do odwołania brak jest możliwości złożenia skargi osobiście.

  • Zgodnie z art. 253 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego dyżur Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców związany z przyjmowaniem obywateli w sprawach skarg i wniosków odbywa się w poniedziałki w godz. 08:00-10:00

    Klienci zainteresowani rozmową z Szefem Urzędu proszeni są o wcześniejsze umówienie spotkania pod numerem telefonu (22) 601 74 01 oraz składanie pisemnego zgłoszenia, w którym określony będzie temat rozmowy.

    UWAGA! Zgłoszenia mogą być składane listownie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kierownictwo@udsc.gov.pl. Zgłoszenia niezawierające danych klienta, tj. imienia, nazwiska oraz adresu korespondencyjnego będą pozostawiane bez rozpoznania.

    O wyznaczeniu terminu spotkania z Szefem Urzędu do Spraw Cudzoziemców, klienci powiadamiani są pisemnie lub telefonicznie.