Zwiększenie zdolności pracowników DPU UDSC do zbierania, gromadzenia, analizy i rozpowszechniania informacji o krajach pochodzenia 2017-2020 nr 2/1-2015/BK-FAMI

Informacje ogólne o projekcie

 • Celem projektu jest zwiększenie zdolności pracowników DPU UdSC do zbierania, gromadzenia, analizowania i rozpowszechniania informacji o krajach pochodzenia.W ramach procedur prowadzonych przez Departament Postępowań Uchodźczych (DPU) UdSC, istnieje stałe, duże zapotrzebowanie na informacje o krajach pochodzenia. Informacje te są niezbędnym elementem w procedurach o udzielenie ochrony międzynarodowej cudzoziemcom, a co najważniejsze, główna ich rola polega m.in. na weryfikacji treści składanych przez cudzoziemców oświadczeń. Ponadto, z uwagi na bardzo dynamiczne zmiany jakie w obecnym okresie dotyczą większości regionów znajdujących się w kręgu zainteresowania DPU, pracownicy, chcąc sprostać zadaniom gromadzenia, weryfikacji oraz przetwarzania, a docelowo udostępniania informacji o krajach pochodzenia, potrzebują coraz lepszych narzędzi oraz dostępu do najbardziej kompleksowych a przede wszystkim aktualnych źródeł.

Założenia projektu

 • Planowane w ramach projektu działania koncentrować się będą na zapewnieniu pracownikom DPU UdSC dostępu do aktualnych, rzetelnych i pochodzących z możliwie wielu źródeł informacji o krajach pochodzenia poprzez:- rozwój księgozbioru (w tym m.in. zakup nowych książek i multimediów);- organizację wspólnych misji badawczych do krajów pochodzenia cudzoziemców (będą w nich uczestniczyć pracownicy Wydziału Informacji o Krajach Pochodzenia (WIKP) wraz z pracownikami innych wydziałów Departamentu Postępowań Uchodźczych);- gromadzenie raportów i krótkich opracowań tematycznych zamawianych u ekspertów lub osób posiadających specjalistyczną wiedzę na temat krajów pochodzenia.WIKP planuje również działania polegające na zapewnieniu pracownikom DPU UdSC (i w pewnym stopniu także pracownikom komórek analogicznych do WIKP w innych państwach członkowskich UE) możliwie najdogodniejszego dostępu do gromadzonych i analizowanych przez WIKP informacji o krajach pochodzenia, w tym np. poprzez:- rozbudowę infrastruktury księgozbioru WIKP, m.in. zakup nowych regałów i innych pomocy bibliotecznych;

  – aktualizację oprogramowania i funkcjonalności obsługiwanego przez WIKP elektronicznego systemu informacji o krajach pochodzenia;

  – aktualizację funkcjonalności strony internetowej WIKP DPU UdSC;

  – tłumaczenie wybranych opracowań/informacji (np. wypracowywanych w ramach EASO lub dostępnych na COI Portalu lub w innych ogólnie uznanych za rzetelne bazach danych) na język polski oraz umieszczanie ich w obsługiwanym przez WIKP DPU UdSC elektronicznym systemie informacji o krajach pochodzenia;

  – tłumaczenie wybranych opracowań/informacji (np. z misji badawczych do krajów pochodzenia lub z innych opracowań WIKP lub też z zamawianych przez WIKP u ekspertów zewnętrznych raportów/analiz) na język angielski i umieszczanie ich w zarządzanym przez EASO COI Portalu;

  – publikację w formie wydruku – albumów ze zdjęciami z misji badawczych do krajów pochodzenia oraz – ewentualnie – innych opracowań powstałych w ramach projektu.

  Realizacja działań:

  Porozumienie Finansowe na realizację projektu zostało zawarte w lipcu 2017 r.

  W ramach projektu zakupiono 77 pozycji książkowych z wydawnictw zagranicznych, których treść odnosi się w szczególności do krajów pochodzenia cudzoziemców (m.in. ich historii, kultury zamieszkujących je ludzi, aktualnej sytuacji), krajów tranzytu oraz krajów przyjmujących/docelowych, zagadnień dotyczących spraw migracji/azylu oraz uwarunkowań prawnych. Książki te stanowią źródło cennych informacji, które stanowią niezbędny element w procedurach o udzielenie ochrony międzynarodowej cudzoziemcom.

  Trwają prace zmierzające do rozesłania zapytań ofertowych oraz wszczęcia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

Pozostałe informacje

 • Czas realizacji: 1 lipca 2017 r. – 30 czerwca 2020 r.
  Całkowity budżet projektu: 1 199 000 PLN
  Wartość współfinansowania ze środków Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji: 899 250 PLN

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

“Bezpieczna przystań”