Wsparcie materialne i edukacyjne dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce

Informacje ogólne o projekcie

 • Celem projektu jest poprawa warunków pobytowych cudzoziemców, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb niemowląt i dzieci w wieku szkolnym oraz osób niepełnosprawnych, a także wyrównanie różnic wynikających z trudności w adaptacji dzieci cudzoziemców do nowego środowiska i przerw w edukacji, w tym poprzez m.in.:
  – dostosowanie infrastruktury (w tym wyposażenie) ośrodków do potrzeb dzieci, prowadzenie zajęć edukacyjno-adaptacyjnych wraz z zapewnieniem wykwalifikowanej opieki, jak również zapewnienie dostępu do wykwalifikowanych specjalistów, dbających o prawidłowy rozwój psychofizyczny małoletnich mieszkańców ośrodków własnych UdSC.
  – rozszerzenie asysty i wsparcia dla cudzoziemców, którzy są w trakcie procedury o udzielenie ochrony międzynarodowej i pozostają pod opieką Urzędu do Spraw Cudzoziemców. W ramach projektu przewiduje się zapewnienie szerszego dostępu do informacji i wsparcia kierowanego do cudzoziemców przebywających w ośrodkach oraz otrzymujących świadczenia pieniężne.
  – zapewnianie nauki języka polskiego w celu adaptacji oraz wzrostu kompetencji realioznawczych cudzoziemców, poprzez realizację stworzonego w ramach projektu „Polski na dobry start” programu;
  – zapewnienie odpowiedniego wsparcia, którym będą objęte dzieci i młodzież w zakresie przygotowania językowego przed rozpoczęciem nauki w szkole, w związku z wprowadzoną modyfikacją w systemie nauki języka polskiego dzieci cudzoziemskich zamieszkałych w ośrodkach dla cudzoziemców.

Założenia projektu

 • W ramach projektu zaplanowano realizację 5 działań:Działanie 1

  Zakupiono:
  – 225 wózków dziecięcych;
  – 225 bonów na artykuły niemowlęce (w skład wyprawki wchodziły m.in. pieluchy, ubranka, kosmetyki, art. higieniczne);
  – 2100 bonów na artykuły szkolne (w skład wyprawki wchodziły m.in. przybory piśmiennicze, plecak, strój sportowy, itp.);
  – 100 opakowań artykułów medyczno-higienicznych (pieluchomajtki);
  – sprzęt dla osób niepełnosprawnych: 10 kul i 10 wózków inwalidzkich;
  – asortyment edukacyjno-rekreacyjny do ośrodków (w tym sprzęt oraz materiały o charakterze edukacyjnym, biurowym, rekreacyjnym, sportowym);
  – asortyment do likwidacji barier dla osób niepełnosprawnych (2 schodołazy);

  Planuję się jeszcze zakupić/zapewnić:
  – ok. 1700 pakietów edukacyjnych dla dzieci w wieku od 1 roku do 18 lat, które ubiegają się o nadanie statusu uchodźcy na terytorium RP. W skład pakietów wejdą akcesoria edukacyjne, np.: gry planszowe, gry interaktywne, puzzle, szachy, książki, atlasy, akcesoria multimedialne, klocki, zabawki dla dzieci w różnym wieku;
  – wyposażenie i sprzęt przeznaczony dla osób z grup wrażliwych

  Działanie 2

  W trakcie realizacji:
  – organizacja zajęć świetlicowych dla dzieci w wieku szkolnym (7-18 lat) pozostających pod opieką Urzędu do Spraw Cudzoziemców, zamieszkałych w ośrodkach dla cudzoziemców, wyjść dzieci do miejsc o walorach kulturalno-rozrywkowych oraz dodatkowych atrakcji na terenie ośrodków;

  Działanie 3

  W trakcie realizacji:
  – zajęcia edukacyjno-adaptacyjne w ośrodkach własnych Urzędu do Spraw Cudzoziemców;

  Zakupiono:
  – gry/zabawki dla dzieci do ośrodka w Lininie.

  Planuje się:
  – wyposażenie pomieszczeń i przestrzeni wokół ośrodków własnych UdSC takich jak:
  o Ośrodek w Białej Podlaskiej: wykładzina, meble, gry/zabawki dla dzieci;
  o Ośrodek w Lininie: wykładzina/dywan, meble, sprzęt multimedialny;
  o Ośrodek w Czerwonym Borze: sprzęt multimedialny;
  o Ośrodek w Podkowie Leśnej – Dębaku: gry/zabawki interaktywne dla dzieci.
  – organizację krótkich wycieczek edukacyjnych, w tym historycznych oraz rekreacyjnych, skierowanych do dzieci cudzoziemskich w wieku 3-6 lat;
  – zapewnienie opieki psychologicznej;
  – zapewnienie konsultacji logopedycznych;

  Działanie 4

  Planuje się:
  – zapewnienie doradztwa adaptacyjno-informacyjnego;
  – organizacja kursów orientacyjnych;
  – wykonanie infografik na potrzeby ośrodków dla cudzoziemców;

  Działanie 5

  W trakcie realizacji:
  – zapewnianie nauki języka polskiego dla dorosłych cudzoziemców oraz dzieci w ośrodkach Urzędu do Spraw Cudzoziemców;

  Planuje się:
  – zapewnienie nauki języka polskiego dla dorosłych cudzoziemców na terenie Warszawy korzystających ze świadczenia pieniężnego na pokrycie we własnym zakresie kosztów pobytu na terytorium RP;
  – opracowanie i wydruk materiałów dydaktycznych na potrzeby osób prowadzących zajęcia oraz dla słuchaczy;
  – opracowanie podręcznika dla osób dorosłych, na poziomie A2 z elementami B1.

Pozostałe informacje

 • Czas realizacji: 1 stycznia 2017 r. – 31 grudnia 2020 r.
  Całkowity budżet projektu: 10 423 618,00 PLN
  Wartość współfinansowania ze środków FAMI: 7 817 713,50 PLN

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

“Bezpieczna przystań”