Wsparcie materialne i edukacyjne dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce

Informacje ogólne o projekcie

Celem projektu jest poprawa warunków pobytowych cudzoziemców, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb niemowląt i dzieci w wieku szkolnym oraz osób niepełnosprawnych, a także wyrównanie różnic wynikających z trudności w adaptacji dzieci cudzoziemców do nowego środowiska i przerw w edukacji, w tym poprzez m.in.:

 • dostosowanie infrastruktury (w tym wyposażenie) ośrodków do potrzeb dzieci, prowadzenie zajęć edukacyjno-adaptacyjnych wraz z zapewnieniem wykwalifikowanej opieki, jak również zapewnienie dostępu do wykwalifikowanych specjalistów, dbających o prawidłowy rozwój psychofizyczny małoletnich mieszkańców ośrodków własnych UdSC;
 • rozszerzenie wsparcia dla cudzoziemców, którzy są w trakcie procedury o udzielenie ochrony międzynarodowej i pozostają pod opieką Departamentu Pomocy Socjalnej Urzędu do Spraw Cudzoziemców (DPS UDSC). W ramach projektu przewiduje się zapewnienie szerszego dostępu do informacji i wsparcia kierowanego do cudzoziemców przebywających w ośrodkach oraz otrzymujących świadczenia pieniężne na pokrycie we własnym zakresie kosztów pobytu na terytorium RP;
 • zapewnianie nauki języka polskiego w celu adaptacji oraz wzrostu kompetencji realioznawczych cudzoziemców, poprzez realizację stworzonego w ramach projektu „Polski na dobry start” programu;
 • zapewnienie odpowiedniego wsparcia, którym będą objęte dzieci i młodzież w zakresie przygotowania językowego przed rozpoczęciem nauki w szkole,  związku z wprowadzoną modyfikacją w systemie nauki języka polskiego dzieci cudzoziemskich zamieszkałych w ośrodkach dla cudzoziemców;
 • zapewnienie wsparcia technicznego na potrzeby realizacji obowiązku szkolnego poprzez wprowadzone nauczanie zdalne dzieci cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej;
 • polepszenie warunków zdalnej nauki, wsparcia prawnego oraz psychologicznego oferowanego za pomocą komunikatorów internetowych poprzez modernizację sieci internetowej w Ośrodku dla Cudzoziemców w Podkowie Leśnej-Dębak;
 • stworzenie technicznych możliwości do prowadzenia zdalnych przesłuchań
  w procedurach dotyczących ubiegania się o udzielenie ochrony międzynarodowej;
 • zwiększenie bezpieczeństwa epidemicznego poprzez zakup pakietów higienicznych wraz z broszurami informacyjnymi dotyczącymi podstawowych zasad higieny.

Założenia projektu

 • W ramach projektu zaplanowano realizację 6 działań:
  1. Wsparcie materialne

  – Zakup bonów na wyprawki i odzież – zrealizowane

  – Zakup sprzętu dla niepełnosprawnych i artykułów medyczno-higienicznych – w realizacji

  – Zakup asortymentu edukacyjno-rekreacyjnego do 11 ośrodków – zrealizowane

  – Zakup artykułów dla grup docelowych (np. pieluchomajtki) – w realizacji

  – Zakup wyprawek edukacyjnych/bonów – zrealizowane

  -Zakup wyposażenia i sprzętu przeznaczonego dla osób z grup wrażliwych (np. materace rehabilitacyjne, piłki do ćwiczeń, poduszki ortopedyczne) – w realizacji

  1. Wsparcie edukacyjne – zajęcia dla dzieci i młodzieży

  – Realizacja wyjść kulturalno-rozrywkowych – zrezygnowano z działania ze względu na stan epidemii Covid-19.

  – Realizacja dodatkowych atrakcji na terenie ośrodków – zrealizowane

  – Realizacja zajęć świetlicowych dla dzieci w ośrodkach – zrealizowane

  1. Wsparcie rozwoju edukacyjnego i psychofizycznego małoletnich dzieci mieszkających w ośrodkach własnych UDSC

  – Wyposażenie pomieszczeń edukacyjnych i rekreacyjnych w ośrodkach – w realizacji

  – Uruchomienie i prowadzenie zajęć edukacyjno-adaptacyjnych dla dzieci mieszkających w ośrodkach własnych Urzędu –  realizacja poddziałania wstrzymana ze względu na utrudnienia związane z epidemią COVID-19.

  – Zapewnienie opieki psychologicznej w ośrodkach własnych UdSC – realizacja poddziałania wstrzymana ze względu na utrudnienia związane z epidemią COVID-19.

  – Konsultacje logopedyczne – realizacja poddziałania wstrzymana ze względu na utrudnienia związane z epidemią COVID-19.

  1. Doradztwo adaptacyjno-informacyjne

  – Zakup kart SIM, słuchawek i tabletów dla asystentów – zrealizowane                                                                                                  

  – Wykonanie infografik na potrzeby ośrodków dla cudzoziemców – w realizacji                                                                                   

  – Przeprowadzenie kursów orientacyjnych – w realizacji

  1. Zwiększenie efektywności nauczania języka polskiego

  – Kursy języka polskiego jako obcego w ośrodkach dla cudzoziemców skierowane do dorosłych cudzoziemcówrealizacja poddziałania wstrzymana ze względu na utrudnienia związane z epidemią COVID-19.

  – Kursy języka polskiego jako obcego w ośrodkach dla cudzoziemców skierowane do dzieci, prowadzone w formie pomocy w odrabianiu lekcji i zajęć wyrównawczych – realizacja poddziałania wstrzymana ze względu na utrudnienia związane z epidemią COVID-19.

  – Kursy języka polskiego jako obcego na terenie Warszawy skierowane do dorosłych cudzoziemców korzystających ze świadczenia pieniężnego na pokrycie we własnym zakresie kosztów pobytu na terytorium RP – realizacja poddziałania wstrzymana ze względu na utrudnienia związane z epidemią COVID-19.

  – Przeprowadzenie pilotażowych kursów przygotowawczo-wyrównawczych dla dzieci przez rozpoczęciem nauki w polskich placówkach edukacyjnych – realizacja poddziałania wstrzymana ze względu na utrudnienia związane z epidemią COVID-19

  – Druk materiałów dydaktycznych dla dorosłych na poziomie A1 oraz rozmówek – realizacja poddziałania wstrzymana ze względu na utrudnienia związane z epidemią COVID-19

  1. Wsparcie możliwości nauki zdalnej dzieci cudzoziemców w ośrodkach własnych Urzędu do Spraw Cudzoziemców

  – Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby nauki zdalnej – w realizacji                                                                                                       – Modernizacja infrastruktury internetowej w ośrodku własnym w Podkowie Leśnej – Dębaku – w realizacji

  – Zakup sprzętu komputerowego oraz licencji na program do systemu wideokonferencji – w realizacji

Pozostałe informacje

 • Czas realizacji: 1 stycznia 2017 r. – 31 grudnia 2021 r.
  Całkowity budżet projektu: 10 423 618,00 PLN
  Wartość współfinansowania ze środków FAMI: 7 817 713,50 PLN

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

“Bezpieczna przystań”