Wizyty studyjne pracowników Urzędu do Spraw Cudzoziemców nr 10/1-2015/BK-FAMI

Informacje ogólne o projekcie

 • Projekt ma na celu zapewnienie bieżącego przepływu wiedzy, wymiany doświadczeń pomiędzy Państwami Członkowskimi oraz innymi państwami europejskimi i pozaeuropejskimi, a także porównanie funkcjonujących w różnych krajach systemów azylowych oraz systemów zarządzania legalną migracją.Zaplanowane wizyty studyjne pracowników i kadry zarządzającej UdSC oraz przedstawicieli samorządów lokalnych będą stanowić bazę dla wzmocnienia współpracy międzynarodowej oraz przyczynią się do rozwoju profesjonalnych kompetencji zawodowych w zakresie m.in. następujących zagadnień, pozostających w gestii Urzędu do Spraw Cudzoziemców:- identyfikacji wnioskodawców ze specjalnymi potrzebami, w tym tych, którzy nie są objęci świadczeniami socjalnymi, w celu wdrożenia odpowiedniego systemu opieki nad tymi osobami w związku ze zmianą dyrektywy recepcyjnej i proceduralnej;- zapewnienia cudzoziemcom niezbędnej pomocy w zakresie umożliwiającym prowadzenie procedur administracyjnych (m.in. tłumaczenie, pomoc prawna, ustalenie wieku, itp.);- procedury identyfikacji tożsamości cudzoziemców;- udzielania pomocy socjalnej cudzoziemcom ubiegającym się o ochronę międzynarodową;- poznania systemów informatycznych, w których obsługiwane są sprawy cudzoziemców, w celu wdrożenia sprawdzonych rozwiązań i doskonalenia systemów UdSC;

  – legalizacji pobytu cudzoziemców, w tym m.in.: poprawa jakości obsługi cudzoziemców ubiegających się o legalizację pobytu, poprawa zarządzania migracjami legalnymi;

  – walki z nadużyciami przepisów imigracyjnych, w tym fikcyjnymi małżeństwami;

  – zapoznania się z prawnymi, praktycznymi i systemowymi rozwiązaniami stosowanymi w sprawach cudzoziemców.

Założenia projektu

 • Projekt zakładał przeprowadzenie w latach 2017 – 2019 dziewiętnastu wizyt studyjnych do następujących państw:- Belgii, Francji, Szwecji, Holandii, Norwegii, Szwajcarii – Departament Postępowań Uchodźczych oraz 1 przedstawiciel Departamentu Pomocy Socjalnej (Szwecja);– Hiszpanii, Francji, W. Brytanii, Niemiec, 2 wizyty do Finlandii – Kierownictwo UdSC, Departament Pomocy Socjalnej oraz pracownicy jednostek samorządowych (Finlandia);- Finlandii, Wielkiej Brytanii, Portugalii, Francji, Austrii – Kadra zarządzająca, Biuro Informatyki oraz Departament Legalizacji Pobytu;– Stanów Zjednoczonych, Kanady – Kierownictwo UDSC.Realizacja założeń projektu umożliwi wdrożenie najlepszych praktyk, ułatwi  porównanie problemów napotykanych w trakcie wykonywania statutowych zadań Urzędu do Spraw Cudzoziemców, a także pomoże w walce z trudnościami wynikającymi w trakcie działań, realizowanych przez podobne instytucje w innych krajach. Pozwoli również na poszerzenie lub nabycie wiedzy w zakresie danego zagadnienia, dzięki czemu zwiększy się spectrum możliwych rozwiązań danych zagadnień, co da możliwość doboru optymalnych metod pod kątem zadań, nałożonych na Urząd obowiązującymi przepisami. Rezultaty planowanych w ramach przedmiotowego projektu działań przełożą się na usprawnienie prowadzonych przez Urząd procedur azylowych oraz udzielania pomocy socjalnej dla cudzoziemców, a także przyczynią się do zwiększenia efektywności zarządzania migracjami legalnymi, w tym m.in. zwalczania nadużyć w kwestii przepisów, dotyczących cudzoziemców. Przeprowadzenie powyższego projektu pozwoli ponadto na zapoznanie się z ofertą dodatkowych aktywności organizowanych dla cudzoziemców, metodami identyfikacji oraz systemami pomocy dla osób z grup wrażliwych. Na skutek wyżej wymienionych przedsięwzięć wzmocni się również praktyczna współpraca i bezpośrednie kontakty pomiędzy analogicznymi jednostkami, funkcjonującymi w ramach instytucji azylowych i pokrewnymi  systemami zarządzania legalną migracją w różnych krajach, co w przyszłości będzie stanowić doskonały punkt wyjściowy dla prowadzenia bezpośrednich konsultacji, które umożliwią szybsze rozwiązywanie problemów, wynikających w trakcie realizacji zadań z zakresu pomocy socjalnej, tworzenia i utrzymywania systemów informatycznych dot. spraw cudzoziemczych, identyfikowania wnioskodawców ze specjalnymi potrzebami, identyfikacji tożsamości cudzoziemców, itp. Dzięki realizacji wizyt studyjnych wzrośnie wiedza zatrudnionych w Urzędzie ekspertów IT na temat systemów informatycznych, wykorzystywanych w innych krajach UE, w związku z czym część zaobserwowanych rozwiązań będzie mogła zostać przeniesiona na grunt UdSC. Doświadczenia zebrane podczas wizyt umożliwią sprawniejszą obsługę oraz zwiększenie efektywności nadzorowanych przez Urząd rejestrów, co przełoży się pozytywnie na prowadzone przez Urząd procedury administracyjne wobec grupy docelowej funduszu.

  Realizacja działań:

  Porozumienie Finansowe na realizację projektu zostało zawarte w marcu 2017 roku.

  W 2017 roku Urząd do Spraw Cudzoziemców w ramach projektu zorganizował wizyty studyjne do Francji, Szwecji, Norwegii, Hiszpanii oraz Niemiec. Wzięło w nich udział 23 pracowników Urzędu do Spraw Cudzoziemców bezpośrednio zaangażowanych w pracę z cudzoziemcami oraz działania mające na celu poprawę funkcjonowania mechanizmów wspierających system azylowy w Polsce.

  W ramach Działania 2, dotyczącego identyfikacji osób ze specjalnymi potrzebami, identyfikacji tożsamości cudzoziemców oraz udzielania wsparcia w zakresie procedur, w dniach 7-10 listopada 2017 roku została zorganizowana wizyta studyjna do Szwecji, w której uczestniczyło 5 pracowników zatrudnionych w  Departamencie Postępowań Uchodźczych oraz Departamencie Pomocy Socjalnej Urzędu. W trakcie 4 dniowej wizyty, gdzie pracownicy Urzędu spotkali się z przedstawicielami Swedish Migration Agency (Szwedzkiego Urzędu Migracyjnego), mieli możliwość wymiany informacji oraz doświadczeń ze stroną szwedzką nt. identyfikacji tożsamości osób ubiegających się o objęcie ochroną międzynarodową oraz w zakresie identyfikacji osób ze specjalnymi potrzebami. Ostatniego dnia wizyty pracownicy Urzędu mieli także  możliwość wizytowania ośrodka, w którym przyjmowane są wnioski
  o przyznanie ochrony międzynarodowej oraz przeprowadzane przesłuchania.

  W dniach 13-16 listopada 2017 roku w ramach powyższego działania została także zorganizowana 4 dniowa wizyta do Francji, w której uczestniczyło 4 pracowników Departamentu Postępowań Uchodźczych. Wizyta miała na celu zapoznanie się ze skomplikowanym procesem, jakim jest system ochrony międzynarodowej na terytorium Francji, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki z zakresu identyfikacji grup wrażliwych. Pracownicy mieli możliwość przyjrzenia się instytucjom, które zajmują się przyjmowaniem wniosków, ich rozpatrywaniem oraz zakwaterowaniem cudzoziemców. Pracownicy Urzędu zapoznali się m.in. z procedurami prowadzonymi przez z Generalną Dyrekcją do Spraw Cudzoziemców we Francji, Francuskim Urzędem do Spraw Ochrony Uchodźców i Bezpaństwowców, Francuskim Urzędem do Spraw Imigracji i Integracji oraz Krajowym Sądem do Spraw Azylu. Wizytowali także prefektury, w których cudzoziemcy składają wnioski oraz ośrodki, w których są kwaterowani.

  W ramach Działania 3, dotyczącego procedur dublińskich, procedur uchodźczych, w tym pomocy socjalnej dla wnioskodawców, weryfikacji dokumentów, identyfikacji cudzoziemców oraz obiegu dokumentów, a także wykorzystania systemów informatycznych i baz danych, w dniach 8-11 października 2017 roku została przeprowadzona wizyta studyjna w Norwegii, w której uczestniczyło 4 pracowników zatrudnionych w Departamencie Postępowań Uchodźczych Urzędu. W trakcie 4 dniowej wizyty, gdzie pracownicy Urzędu spotkali się z przedstawicielami  The Norwegian Directorate of Immigration UDI –norweskiego Dyrektoriatu do Spraw Imigracji, mieli możliwość zapoznania się z praktyczną stroną pracy urzędników instytucji goszczących, poznania ich sposobów radzenia sobie z problemami występującymi w codziennej pracy, zapoznania się z wykorzystaniem dla potrzeb procedur dublińskich takich systemów informatycznych, jak VIS, EURODAC, DubliNet oraz porównania warunków wsparcia socjalnego dla cudzoziemców, w tym odwiedzenia ośrodków. Pracownicy Urzędu mieli możliwość zapoznania się ze strukturą norweskiego urzędu migracyjnego, rodzajami procedur, a także zapoznali się z norweskim projektem rozwiązań systemowych oraz planami na przyszłość w tym zakresie.

  W ramach Działania 4, dotyczącego identyfikacji osób ze specjalnymi potrzebami, identyfikacji tożsamości cudzoziemców oraz udzielania wsparcia w zakresie procedur, w dniach 3-7 lipca 2017 roku została zorganizowana wizyta studyjna do Niemiec, w której uczestniczyło 4 pracowników Departamentu Pomocy Socjalnej Urzędu. W trakcie 5 dniowej wizyty, gdzie pracownicy Urzędu spotkali się z przedstawicielami Ministerstwa Rodziny, Kobiet, Młodzieży, Integracji i Konsumentów, mieli możliwość poszerzenia wiedzy o praktykę działania w zakresie stosowania instrumentów europejskich dotyczących pomocy socjalnej dla osób ubiegających się o ochronę międzynarodową oraz wymiany doświadczeń w tym zakresie. Wizyta swoim zakresem obejmowała także elementy zarządzania kryzysowego i doświadczeń w tym zakresie, w sytuacjach wzmożonego napływu cudzoziemców. Pracownicy Departamentu Pomocy Socjalnej w trakcie wyjazdu wizytowali m.in. ośrodek recepcyjny w Trierze oraz ośrodki pobytowe w Kusel, a także w Moguncji.

  W dniach 24-28 października 2017 roku w ramach powyższego działania została zorganizowana również wizyta studyjna w Hiszpanii. W 5 dniowym wyjeździe uczestniczyło 6 pracowników Departamentu Pomocy Socjalnej. Wizyta miała na celu wymianę doświadczeń oraz informacji na temat procedur dotyczących osób ze specjalnymi potrzebami. W trakcie wizyty pracownicy Urzędu mieli możliwość zapoznania się z Narodowym Systemem Recepcji i Integracji Beneficjentów Ochrony Międzynarodowej (ISRI), poznać zasady funkcjonowania Centres of Attention of Refugees, poznać udział organizacji pozarządowych w systemie NSRI. W kolejnych dniach wizyty zapoznano się z procedurami azylowymi Narodowego Biura Azylu i Uchodźctwa w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych oraz wizytowano ośrodek dla cudzoziemców w Madrycie. Pracownicy uczestniczyli także w spotkaniu z organizacjami pozarządowymi.

  Na 2018 r. zaplanowano wizyty studyjne do: Holandii, Belgii, Szwajcarii, Rumunii, Francji, Finlandii, Wielkiej Brytanii, Austrii, Stanów Zjednoczonych Ameryki Pn. oraz Australii.

Pozostałe informacje

 • Czas realizacji: 1 stycznia 2017 r. – 31 października 2020 r.
  Całkowity budżet projektu: 1 382 330,00 PLN
  Wartość współfinansowania ze środków FAMI: 1 036 747,50 PLN

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

“Bezpieczna przystań”

FAMI logotypy 2