Remont ośrodka w Lininie nr 18/1-2015/BK-FAMI

Informacje ogólne o projekcie

 • W ramach projektu przewiduje się wykonanie remontu w ośrodku własnym Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Lininie. Prace remontowe, których wykonanie zaplanowano w ramach projektu, są uzasadnione stanem infrastruktury ośrodka w Lininie. Zakres prac został określony na podstawie koncepcji remontowej, która wynika z ekspertyzy technicznej dotyczącej poszczególnych obiektów na terenie placówki, dokument został przygotowany przez firmę zewnętrzną. W ramach ekspertyzy określono zakres prac, który jest niezbędny do osiągnięcia zakładanego celu, jakim jest poprawa komfortu zakwaterowania cudzoziemców w ośrodku w Lininie oraz odpowiednie utrzymanie infrastruktury kwaterunkowej. Na terenie ośrodka w Lininie znajdują się dwa budynki mieszkalne (nr 29 i nr 30) oraz kilka budynków usługowych (administracja, ambulatorium, kuchnia ze stołówką, itp.). Wszystkie zostały wybudowane w latach 70-80 ubiegłego wieku i wszystkie w podobnym stopniu noszą znamiona wyeksploatowania. Zużycie obiektów dotyczy całego zakresu budowlano-instalacyjnego (poza przeprowadzonym wcześniej remontem instalacji oraz wykończenia wnętrz w budynku kuchni ze stołówką). Jedną ze szczególnie istotnych kwestii jest dostosowanie obiektów do aktualnych przepisów technicznych, w szczególności w zakresie wymogów przeciwpożarowych – istniejąca instalacja pożarowa nie spełnia aktualnych wymagań technicznych. Celowe jest również ograniczenie wysokich strat energetycznych związanych z przestarzałą technologią ciepłowniczą.

Założenia projektu

 • W ramach projektu planuje się przeprowadzenie m.in. następujących prac:

  w zakresie remontu w budynku nr 29 zaplanowane zostały: remont wnętrz w zakresie instalacji wewnętrznych: elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, ciepłej wody użytkowej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, oraz wykończenia wnętrz w zakresie posadzek oraz malowania ścian i sufitów. Przewiduje się także zwiększenie efektywności energetycznej obiektu, m.in. poprzez wymianę części stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę oświetlenia na źródła LED itp.;

  w zakresie remontu budynku nr 30 zaplanowane zostały: remont wnętrz w zakresie instalacji wewnętrznych: elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, ciepłej wody użytkowej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, oraz wykończenia wnętrz w zakresie posadzek oraz malowania ścian i sufitów. Przewiduje się także zwiększenie efektywności energetycznej obiektu, m.in. poprzez wymianę części stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę oświetlenia na źródła LED itp.;

  w zakresie modernizacji kotłowni zaplanowano: przystosowanie instalacji do termomodernizacji w zakresie określonym przez audyt energetyczny, tj.: montaż modułów kogeneracji, pompy ciepła oraz kotły gazowe kondensacyjne;

  w zakresie remontu systemu sygnalizacji pożaru, która nie spełnia aktualnych wymogów technicznych, zaplanowano jej wymianę w budynkach mieszkalnych, pomocniczych (kuchnia żywienia zbiorowego, ambulatorium) oraz administracyjnych.

  Realizacja działań:

  Porozumienie Finansowe na realizację projektu zostało zawarte we wrześniu 2016 r. Została opracowana dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. W ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono wykonawcę oraz podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych w ośrodku dla cudzoziemców w Lininie. Działanie jest w trakcie realizacji.

Pozostałe informacje

 • Czas realizacji: 1 sierpnia 2016 r. – 31 października 2021 r.

  Całkowity budżet projektu: 3 413 300 PLN

  Wartość współfinansowania ze środków FAMI: 2 559 975 PLN

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

“Bezpieczna przystań”