Remont ośrodka w Białej Podlaskiej nr 4/1-2015/BK-FAMI

Informacje ogólne o projekcie

 • W ramach projektu przewiduje się wykonanie remontu w ośrodku własnym Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Białej Podlaskiej. Prace remontowe, których wykonanie zaplanowano w ramach projektu, są uzasadnione stanem infrastruktury ośrodka w Białej Podlaskiej. Zakres prac został określony na podstawie koncepcji remontowej, która wynika z ekspertyzy technicznej dotyczącej poszczególnych obiektów na terenie placówki, dokument został przygotowany przez firmę zewnętrzną. W ramach ekspertyzy określono zakres prac, który jest niezbędny do osiągnięcia zakładanego celu, jakim jest poprawa komfortu zakwaterowania cudzoziemców w ośrodku w Białej Podlaskiej oraz odpowiednie utrzymanie infrastruktury kwaterunkowej. Budynek mieszkalny na terenie ośrodka w Białej Podlaskiej został wybudowany w latach 70-80 ubiegłego wieku i nosi znamiona wyeksploatowania. Zużycie obiektów dotyczy całego zakresu budowlano-instalacyjnego. Jedną ze szczególnie istotnych kwestii jest dostosowanie obiektów do aktualnych przepisów technicznych, w szczególności w zakresie wymogów przeciwpożarowych – istniejąca instalacja pożarowa nie spełnia aktualnych wymagań technicznych. Celowe jest również ograniczenie wysokich strat energetycznych związanych z przestarzałą technologią ciepłowniczą.

Założenia projektu

 • W ramach projektu planuje się przeprowadzenie m.in. następujących prac:

  remont w zakresie instalacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej, ze szczególnym uwzględnieniem pomieszczeń sanitarnych;

  w ramach remontu zaplanowano remont instalacji wewnętrznych oraz remont w zakresie aranżacji wnętrz obejmujący m.in.: wykończenie posadzek, ścian i sufitów, wymianę i uzupełnienie stolarki wewnętrznej zgodnie z aktualnymi przepisami techniczno – budowlanymi;

  wykonany będzie również remont połaci dachowych, opierzenia oraz elewacji;

  wymiana systemu sygnalizacji pożaru w budynkach na terenie ośrodka.

  Realizacja działań:

  Porozumienie Finansowe na realizację projektu zostało zawarte we wrześniu 2019 r. Trwają prace zmierzające do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę opracowania dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz uzyskania wszelkich uzgodnień, pozwoleń, lub zgłoszenia prac budowlanych, co będzie stanowiło podstawę do opracowania opisu przedmiotu zamówienia na wyłonienie wykonawcy przewidzianych w projekcie prac remontowych związanych z planowanym remontem ośrodka w Białej Podlaskiej.

Pozostałe informacje

 • Czas realizacji: 1 września 2019 r. – 31 września 2021 r..
  Całkowity budżet projektu: 2 185 300 PLN

  Wartość współfinansowania ze środków FAMI: 1 638 975 PLN

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

“Bezpieczna przystań”