Pomoc w dobrowolnym powrocie i reintegracji

Informacje ogólne o projekcie

Projekt jest realizowany w ramach współpracy z IOM – organizacją międzynarodową, agendą ONZ ds. migracji. Głównym celem IOM jest ułatwianie zarządzaniem migracjami w sposób uporządkowany, zgodny z prawem i prawami człowieka. Projekt ma za zadanie pomoc i umożliwienie dobrowolnego powrotu do krajów pochodzenia obywatelom państw trzecich, którzy nie spełniają warunków zezwalających na pobyt na terytorium Polski, zrezygnowali z ubiegania się o nadanie statusu uchodźcy bądź zostali uznani za ofiary handlu ludźmi. W ramach projektu prowadzone będą działania informacyjno–promocyjne mające na celu dotarcie do jak najszerszego grona potencjalnych beneficjentów oraz osób i instytucji mających kontakt z potencjalnymi beneficjentami z informacją o możliwości uzyskania pomocy w dobrowolnym powrocie. Potencjalni beneficjenci będą mogli skorzystać z doradztwa w zakresie powrotu, umożliwiającego im podjęcie świadomej decyzji o dobrowolnym powrocie i skorzystania z pomocy w tym zakresie.

Założenia projektu

Celem ogólnym projektu jest przyczynienie się do wzmocnienia systemu powrotów oraz bezpośrednie wsparcie dobrowolnych powrotów obywateli państw trzecich i ich reintegrację w kraju powrotu poprzez:

  • zapewnienie dostępu do informacji o możliwości uzyskania pomocy w dobrowolnym powrocie i informacji umożliwiających podjęcie świadomej decyzji o powrocie;
  • zapewnienie pomocy w dobrowolnym powrocie;
  • zapewnienie wsparcia w kraju powrotu ułatwiającego reintegrację społeczno-ekonomiczną.

Dodatkowym rezultatem projektu będzie  wzmocnienie systemu wsparcia dla osób wymagających szczególnego traktowania , umożliwiającego im dostęp do niezbędnej pomocy. A także objęcie działaniami szkoleniowymi w zakresie pomocy w dobrowolnym powrocie funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Pozostałe informacje

Czas realizacji: 1 kwietnia 2019 r. – 31 marca 2021 r.

Całkowity budżet projektu: 6 247 161, 80 PLN

Wartość współfinansowania ze środków FAMI: 4 685 371, 35 PLN

Beneficjent projektu: Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji

Partner projektu: Urząd do Spraw Cudzoziemców