Modernizacja Punktu Przyjmowania Wniosków od Cudzoziemców – budynek UdSC przy ul. Taborowej 33 nr 2/4-2017/BK-FAMI

Informacje ogólne o projekcie

 • W ramach projektu planuje się przygotowanie dokumentacji projektowej, wykonanie remontu oraz zakup wyposażenia. Budynek UdSC przy ul. Taborowej 33 pełni rolę Punktu Przyjmowania Wniosków od Cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy lub azyl. Parter obiektu przeznaczony jest do bezpośredniej obsługi cudzoziemców (punkty składania wniosków i odbioru decyzji, poczekalnia, pokoje do przeprowadzania wywiadów w czasie procedury uchodźczej, pokój dla rodzica z dzieckiem, pokoje wypłaty świadczeń pieniężnych dla cudzoziemców znajdujących się w procedurze uchodźczej, oraz przebywających poza ośrodkami dla cudzoziemców, biuro podawcze, pomieszczenie ochrony oraz pokoje lekarza i pielęgniarki), natomiast na wyższych kondygnacjach zlokalizowane są pokoje pracowników komórek Urzędu zaangażowanych w prowadzenie procedur administracyjnych, w tym postępowań uchodźczych.

Założenia projektu

 • W ramach projektu planuje się przeprowadzenie m.in. następujących prac:- wykonanie dokumentacji projektowej,- wykonanie układu klimatyzacji centralnej na parterze obiektu,- wykonanie placu zabaw dla dzieci,

  – wykonanie prac remontowo-budowlanych w obiekcie (w tym przede wszystkim: naprawa tynków ścian, wymiana sufitów podwieszanych, wykonanie prac malarskich, naprawa balkonów, podjazdów, schodów z wymianą gresu oraz częściowym uzupełnieniem i naprawą tynków zewnętrznych przy obu wejściach do budynku ),

  – zakup wyposażenia, przede wszystkim: zakup mebli i wyposażenia do hali obsługi cudzoziemców, kącika zabaw dla dzieci, pokoju rodzica z dzieckiem, pokoi socjalnych, zakup i montaż ławek zewnętrznych, zakup kiosków informacyjnych.

  Realizacja działań:

  Porozumienie Finansowe na realizację projektu zostało zawarte w styczniu 2018 r. Trwają prace zmierzające do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę opracowania dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, oraz uzyskania wszelkich uzgodnień, pozwoleń, lub zgłoszenia prac budowlanych, co będzie stanowiło podstawę do opracowania opisu przedmiotu zamówienia na wyłonienie wykonawcy przewidzianych w projekcie.

Pozostałe informacje

 • Czas realizacji: 1 stycznia 2018 r. – 31 grudnia 2020 r.

  Całkowity budżet projektu: 1 536 858, 61 PLN

  Wartość współfinansowania ze środków FAMI: 1 152 643,96 PLN

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

“Bezpieczna przystań”