Modernizacja Systemu Pobyt v.2 w zakresie utworzenia modułu obsługi spraw nr 1/8-2018/BK-FAMI

Informacje ogólne o projekcie

 • System Pobyt v. 2 jest głównym narzędziem teleinformatycznym wykorzystywanym w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców. W systemie tym prowadzony jest krajowy zbiór rejestrów ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców, o którym mowa w Rozdziale 3. Działu X ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach. Gromadzone są w nim oraz przetwarzane m.in. informacje dotyczące wniosków o ochronę międzynarodową, wydanych w tych sprawach decyzjach administracyjnych, złożonych odwołaniach, decyzjach Rady do Spraw Uchodźców oraz wydawanych cudzoziemcom dokumentów.Jednocześnie w systemie gromadzone i przetwarzane są informacje dotyczące postępowań administracyjnych dotyczących legalizacji pobytu cudzoziemców, co umożliwia w prosty sposób tworzenie całej historii pobytowej cudzoziemca, z wyłączeniem spraw w zakresie wiz wydanych przez konsulaty. System Pobyt v. 2 jest również połączony z Systemem Informacyjnym Schengen (SIS II) i umożliwia uprawnionym użytkownikom dokonywanie sprawdzeń oraz wpisów również w tej bazie danych.

Założenia projektu

 • W wyniku realizacji projektu zostanie przeprowadzona modernizacja Systemu Pobyt v.2, w rezultacie której zostanie utworzony moduł na potrzeby realizacji zadań związanych z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi w sprawach z zakresu legalizacji pobytu. Z uwagi na charakter gromadzonych danych moduł obsługi spraw zostanie udostępniony w sieci publicznej Internet. Jest to niezbędne z racji charakteru jego funkcjonalności, w odniesieniu do cudzoziemców
  i ich pełnomocników, którzy będą korzystać z modułu, a posiadają dostęp jedynie do sieci publicznej.Pozostała część Systemu Pobyt v. 2 pozostanie w sieci rządowej, wydzielonej i odpowiednio zabezpieczonej. Zapewniona zostanie integracja i odpowiednia komunikacja modułu obsługi spraw
  z pozostałymi rejestrami znajdującymi się w Systemie Pobyt v. 2, uwzględniająca też odpowiednie zabezpieczenia sieci. Rozwój systemu Pobyt v.2 w zakresie utworzenia modułu obsługi spraw, wymusi konieczność wykonania prac dostosowawczych w rejestrach i ewidencji znajdujących się w Systemie Pobyt v. 2, szczególnie pod kątem zakresu rejestrowanych danych i sposobu ich rejestracji.W przypadku zaistnienia możliwości i konieczności dalszego rozwoju systemu w przyszłości, planuje się dalszą integrację modułu obsługi spraw Systemu Pobyt v. 2 z systemem EZD PUW albo innymi systemami klasy EZD.Zmodernizowany w ramach przedmiotowego projektu system będzie zawierać narzędzia umożliwiające m.in.:
  – wypełnianie wniosków w sprawach dot. legalizacji pobytu w wersji elektronicznej, z możliwością przekazywania danych z tych wniosków do właściwych rejestrów/ewidencji prowadzonych w Systemie Pobyt v.2;
  – monitorowanie statusu spraw administracyjnych;
  – wysyłanie zapytań w formie elektronicznej do właściwych organów;
  – informowanie o przepisach i procedurach dot. legalizacji pobytu oraz o ww. organach migracyjnych, w celu udostępnienia kompletu informacji dotyczących procesu obsługi legalnej migracji;
  – dokonywanie opłat skarbowych, koniecznych do zrealizowania w toku postępowań związanych z legalizacją pobytu w Polsce, co przyczyni się do łatwiejszego monitoringu realizowanych przez cudzoziemców płatności, w ww. zakresie.

  Realizacja działań:

  Porozumienie Finansowe na realizację projektu zostało zawarte w dniu 30 stycznia 2019 r.

Pozostałe informacje

 • Czas realizacji: 1 listopada 2018 r. – 31 grudnia 2020 r.
  Całkowity budżet projektu: 2 000 000,00 PLN
  Wartość współfinansowania ze środków FAMI: 1 083 300,00 PLN