Monitoring Pracy i Pobytu w Celach Zarobkowych Cudzoziemców na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (MPPC)

Projekt Monitoring Pracy i Pobytu w Celach Zarobkowych Cudzoziemców na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (MPPC) w partnerstwie z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Państwową Inspekcją Pracy, Komendą Główną Straży Granicznej, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Informacje ogólne o projekcie

  • Projekt MPPC ma na celu cyfryzację, a tym samym optymalizację i uproszczenie procesu podejmowania pracy przez cudzoziemców, jak również wymiany informacji o cudzoziemcach podejmujących pracę na terenie Polski oraz o przedsiębiorcach pozyskujących cudzoziemców jako pracowników. Cyfryzacja procesu obsługi zatrudnienia będzie wspomagać wprowadzone od 1 stycznia 2018 r. regulacje prawne, zmierzające do uszczelnienia procedur i procesów z zakresu spraw dotyczących zatrudniania cudzoziemców w Polsce.Cel projektu MPPC zostanie osiągnięty dzięki wykonaniu e-usług A2B i A2C, możliwych do wykorzystania przez przedsiębiorców ubiegających się o zatrudnienie cudzoziemców i samych cudzoziemców, oraz eusług A2A dedykowanych dla jednostek administracji publicznej zaangażowanych w wydawanie i egzekwowanie realizacji decyzji dotyczących pracy i pobytu w celach zarobkowych cudzoziemców na terytorium RP, tj. Powiatowych Urzędów Pracy, Urzędów Wojewódzkich, w Straży Granicznej, Urzędu do Spraw Cudzoziemców, Państwowej Inspekcji Pracy, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Policji, itp.