Szef Urzędu

Rafał Rogala

RAFAŁ ROGALA

Fax (22) 601 74 13

kierownictwo@udsc.gov.pl

Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach wjazdu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przejazdu przez to terytorium, pobytu na nim i wyjazdu z niego, nadawania statusu uchodźcy, udzielania cudzoziemcom azylu, wyrażania zgody na pobyt tolerowany oraz udzielania ochrony czasowej jest Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla innych organów.

Nadzór nad Szefem Urzędu do Spraw Cudzoziemców sprawuje minister właściwy do spraw wewnętrznych.

Do zakresu działań Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców należy m.in.:

 • nadawanie i pozbawianie statusu uchodźcy;
 • udzielanie i pozbawianie azylu;
 • udzielanie i cofanie zgody na pobyt tolerowany;
 • udzielanie ochrony czasowej;
 • legalizacja pobytu cudzoziemca;
 • udzielaniem pomocy cudzoziemcom ubiegającym się o nadanie statusu uchodźcy;
 • nakładanie kar administracyjnych na przewoźników;
 • przedłużanie okresu pobytu cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy w strzeżonym ośrodku lub areszcie;
 • gromadzenie, analizowanie oraz udostępnianie informacji o krajach pochodzenia cudzoziemców;
 • współpraca z instytucjami UE w zakresie działania Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców;
 • opracowywanie na podstawie krajowego zbioru rejestrów i ewidencji w sprawach cudzoziemców danych statystycznych i ich udostępnianie;
 • wytwarzanie i personalizowanie dokumentów wydawanych cudzoziemcom;
 • kontrola wykonywanych przez wojewodów zadań w zakresie zgodności ich działania z prawem oraz polityką w dziedzinie migracji i uchodźstwa;

Zgodnie z art. 17 Konwencji Wykonawczej do Układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 r. wydanie wizy w niektórych sprawach wymaga przeprowadzenia konsultacji z centralnym organem państwa członkowskiego UE, w którym wniosek został złożony lub centralnym organem innego państwa członkowskiego UE. Zgodnie z ta procedurą rolę Centralnego Organu Wizowego w Polsce pełni Urząd do Spraw Cudzoziemców.