Wydział Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych

Koordynujący pracę Wydziału: Dariusz Mroczkowski
Tel.: (22) 601 75 51
E-mail: dariusz.mroczkowski@udsc.gov.pl

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych: Zbigniew Kowalski
Tel.: (22) 601 75 66
E-mail: zbigniew.kowalski@udsc.gov.pl

Kierownik Kancelarii tajnej: Marek Licygiewicz
Tel: (22) 601 47 90
E-mail: marek.licygiewicz@udsc.gov.pl

Do zakresu działań Wydziału Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych należy prowadzenie spraw związanych z:

1)    ochroną informacji niejawnych;
2)    ochroną danych osobowych;
3)    ochroną fizyczną obiektów Urzędu do Spraw Cudzoziemców położonych w Warszawie z wyłączeniem ośrodków dla cudzoziemców;
4)    sprawami obronnymi i zarządzaniem kryzysowym.