Samodzielne Stanowisko do spraw Audytu Wewnętrznego

Samodzielne Stanowisko do spraw Audytu Wewnętrznego
Małgorzata Knap
Tel. (22) 60- 154-16
E-mail: malgorzata.knap@udsc.gov.pl

Samodzielne Stanowisko do spraw Audytu Wewnętrznego odpowiada za prowadzenie oceny funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli zarządczej w Urzędzie.
Do zadań Samodzielnego Stanowiska do spraw Audytu Wewnętrznego należy w szczególności:

1) badanie zgodności działalności Urzędu z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz aktami wewnętrznymi w zakresie systemów zarządzania i kontroli zarządczej;
2) ocena efektywności, rzetelności i gospodarności podejmowanych działań;
3) ocena systemu gromadzenia środków publicznych i dysponowania nimi oraz gospodarowania mieniem;
4) badanie dowodów księgowych, zapisów w księgach rachunkowych oraz prawidłowości stosowania zasad rachunkowości;
5) ocena wiarygodności sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu;
6) wykonywanie czynności doradczych, w tym składanie wniosków, mające na celu usprawnienie funkcjonowania Urzędu.