Departament Prawa Migracyjnego

Dyrektor: Michał Błeszyński

Do zakresu działań departamentu należy:

1) inicjowanie i koordynowanie prac nad projektami aktów prawnych i umów międzynarodowych opracowywanymi w Urzędzie;
2) zapewnienie zgodności przygotowywanych w Urzędzie projektów aktów prawnych i umów międzynarodowych z obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej systemem prawnym i zasadami techniki prawodawczej;
3) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu przy opracowywaniu projektów założeń projektów ustaw;
4) koordynowanie procesu opracowywania stanowisk Szefa Urzędu do przekazywanych w ramach uzgodnień wewnątrzresortowych i uzgodnień międzyresortowych projektów założeń projektów ustaw, projektów aktów normatywnych i pozostałych dokumentów rządowych, przygotowywanych przez naczelne i centralne organy administracji rządowej oraz projektów stanowisk Rządu wobec projektów ustaw;
5) nadzorowanie terminowości opracowywania projektów założeń projektów ustaw, projektów aktów prawnych pozostających we właściwości Szefa Urzędu i stanowisk, o których mowa w pkt 4;
6) udział w posiedzeniach komisji prawniczej w Rządowym Centrum Legislacji;

7) obsługa parlamentarna Szefa Urzędu i jego Zastępców i uczestniczenie w pracach ustawodawczych Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej;
8) koordynowanie procesu opracowywania stanowisk Szefa Urzędu do dokumentów przekazywanych w ramach toczących się postępowań przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Europejskim Trybunałem Praw Człowieka lub innymi organami międzynarodowymi;
9) opracowywanie stanowisk Szefa Urzędu w sprawach wyjaśnienia przepisów prawa pozostających w zakresie właściwości Szefa Urzędu;
10) przygotowywanie opinii prawnych dla Szefa Urzędu, Zastępców Szefa Urzędu oraz komórek organizacyjnych w sprawach dotyczących zadań Szefa Urzędu określonych w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ustawie z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2019 r. poz. 293);
11) reprezentowanie Szefa Urzędu w postępowaniach przed sądami administracyjnymi w sprawach ze skarg na decyzje, postanowienia, akty lub czynności Szefa Urzędu, lub na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania, lub ze sprzeciwów na decyzje Szefa Urzędu;
12) prowadzenie rejestru zarządzeń wydawanych przez Szefa Urzędu;
13) prowadzenie krajowego zbioru rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców w zakresie spraw pozostających we właściwości Departamentu Prawa Migracyjnego.

Kontakt:

Tel.: (22) 60 175 75