Departament Kontroli

Dyrektor:

Do zakresu działania Departamentu Kontroli należy:
1) prowadzenie kontroli planowych i doraźnych w komórkach organizacyjnych Urzędu;
2) prowadzenie kontroli w zakresie:
a) wykonywania przez wojewodów zadań w sprawach należących do zakresu działania Szefa Urzędu,
b) spełniania warunków technicznych i organizacyjnych przez uprawnione podmioty, które mają dostęp do danych przetwarzanych w krajowym zbiorze rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych lub systemów teleinformatycznych;
3) koordynowanie zadań z zakresu kontroli zarządczej w Urzędzie;
4) koordynowanie działań związanych z zapobieganiem korupcji, w tym działań prewencyjnych i edukacyjnych, a także wykonywanie zadań związanych z wypracowywaniem i monitorowaniem wdrażania rozwiązań antykorupcyjnych oraz gromadzeniem i przetwarzaniem informacji dotyczących zagrożeń korupcyjnych;
5) prowadzenie spraw związanych z rozpatrywaniem skarg, wniosków i petycji skierowanych do Szefa Urzędu;
6) prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań Szefa Urzędu wynikających z przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742);
7) prowadzenie kancelarii tajnej;
8) prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań Szefa Urzędu wynikających z przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781);
9) zapewnienie wykonywania zadań Inspektora Ochrony Danych;
10) prowadzenie spraw z zakresu audytu wewnętrznego w Urzędzie wynikających z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.3);
11) przyjmowanie i przechowywanie oświadczeń o stanie majątkowym składanych na podstawie odrębnych przepisów przez pracowników Urzędu;
12) zapewnienie bezpieczeństwa działania i administrowanie systemami wspomagającymi ochronę obiektów Urzędu (system kontroli dostępu, system monitoringu wizyjnego, system sygnalizacji włamania i napadu oraz system elektronicznego depozytora kluczy);
13) koordynowanie spraw związanych z realizacją zadań Szefa Urzędu z obszaru zarządzania kryzysowego, określonych w ustawie dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1398 oraz z 2020 r. poz. 148, 284, 374 i 695) oraz ustawach odrębnych;
14) koordynowanie spraw związanych z realizacją zadań Szefa Urzędu z obszaru obronności państwa, określonych w ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1541 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 374) oraz w ustawach odrębnych;
15) prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem i doskonaleniem systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w Urzędzie.

Kontakt:

Tel.: (22) 60 175 75