Biuro Szefa Urzędu

Dyrektor: Tomasz Cytrynowicz

tel. (22) 60-174-23

fax. (22) 60-174-22

Do zakresu działania Biura Szefa Urzędu należy:

1. obsługa kontaktów Szefa Urzędu oraz Zastępców Szefa Urzędu z instytucjami krajowymi izagranicznymi oraz prowadzenie korespondencji w tym zakresie;

2. inicjowanie, koordynowanie oraz realizacja zadań w zakresie współpracy Urzędu zorganizacjami międzynarodowymi, instytucjami międzynarodowymi, agencjami Unii Europejskiej oraz urzędami imigracyjnymi innych państw, w zakresie właściwości Szefa Urzędu;

3. przygotowywanie stanowiska Szefa Urzędu lub koordynowanie jego opracowywania wzakresie dokumentów legislacyjnych i pozalegislacyjnych Unii Europejskiej;

4. prowadzenie obsługi zagranicznych wyjazdów służbowych oraz organizowanie przyjmowania delegacji zagranicznych;

5. prowadzenie spraw związanych z kontrolą wewnętrzną i kontrolą wykonywania przez wojewodów zadań w sprawach należących do zakresu działania Szefa Urzędu oraz ewidencjonowanie upoważnień do ich przeprowadzania;

6. koordynowanie zadań z zakresu kontroli zarządczej w Urzędzie;

7. prowadzenie spraw związanych z rozpatrywaniem skarg, wniosków i petycji skierowanych do Szefa Urzędu;

8. opracowywanie i udostępnianie danych statystycznych z rejestrów prowadzonych przez Szefa Urzędu;

9. opracowywanie, w oparciu o dane statystyczne, o których mowa w pkt 8, analiz tematycznych na potrzeby Szefa Urzędu;

10. obsługa informacyjna i prasowa Szefa Urzędu i Zastępców Szefa Urzędu;

11. przygotowywanie opinii i ekspertyz w sprawach należących do zakresu działania Szefa Urzędu;

12. przygotowywanie, we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu, projektów pism;

13. współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie działania Szefa Urzędu oraz koordynowanie tej współpracy w sytuacji gdy wykracza ona poza zakres działania jednej komórki organizacyjnej Urzędu;

14. wykonywanie zadań z zakresu przestrzegania praw człowieka i zagadnień pokrewnych wzakresie właściwości Szefa Urzędu.