Biuro Finansów

Dyrektor: Małgorzata Niedziółka-Wysokińska

Tel. (22) 60-118-24
Fax. (22) 60-144-23

finanse@udsc.gov.pl

Struktura Biura:

– Wydział Rachunkowości

Tel. (22) 60-144-26

– Wydział Finansowy

Tel. (22) 60-143-46

Do zakresu działania Biura Finansów należy prowadzenie spraw z zakresu obsługi finansowej i rachunkowości Urzędu, a w szczególności:

1) opracowywanie projektów planów dochodów i wydatków budżetowych Urzędu oraz przygotowywanie wniosków dotyczących przesunięcia środków w planie wydatków, zarówno w układzie budżetowym tradycyjnym, jak również zadaniowym;

2) bieżące sprawowanie nadzoru nad prawidłowym wykonaniem planu dochodów i wydatków przez komórki organizacyjne Urzędu;

3) sporządzanie oraz terminowe przekazywanie pełnej sprawozdawczości finansowej zgodnie zobowiązującymi przepisami;

4) prowadzenie spraw związanych z obliczaniem i wypłatą wynagrodzeń i innych świadczeń pracownikom Urzędu, wypłacaniem wynagrodzeń z tytułu zawartych umówi zleceń, umów o dzieło oraz naliczaniem i odprowadzaniem podatków i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne;

5) nadzór nad prowadzeniem ewidencji wartościowej majątku Urzędu oraz amortyzacji środków trwałych Urzędu;

6) prowadzenie bieżącej ewidencji księgowej wydatków i dochodów budżetowych – zarówno w układzie budżetowym tradycyjnym, jak również zadaniowym – oraz wydatków pozabudżetowych, inwestycyjnych, a także wydatków pochodzących z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i środków pomocowych;

7) sporządzanie bilansu Urzędu;

8) prowadzenie kasy Urzędu;

9) wykonywanie zadań głównego księgowego Urzędu;

10) prowadzenie rachunkowości Urzędu.