2020

Lp. Petycja Data złożenia Przebieg postępowania
(informacje)
Przewidywany termin
załatwienia petycji
Sposób
załatwienia petycji
1. PETYCJA 08.09.2020 r. 14.09.2020 wezwanie wnoszących do uzupełnienia braków formalnych 08.12.2020 r. pozostawiono bez rozpoznania