Obowiązuje teraz stan epidemii, a wkrótce kończy mi się ważność zezwolenia na pobyt czasowy. Chciałabym pozostać w Polsce, ale słyszałam, że urzędy wojewódzkie nie obsługują teraz klientów i nie ma możliwości złożenia wniosku. Co mogę zrobić w takiej sytuacji?

Z uwagi na wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii od dnia 16 marca 2020 r. urzędy zawiesiły bezpośrednią obsługę klientów. W chwili obecnej nie możemy udzielić informacji, kiedy obsługa interesantów w urzędach wojewódzkich zostanie wznowiona. Zachęcamy do śledzenia informacji na stronie internetowej Urzędu do Spraw Cudzoziemców oraz na stronach internetowych poszczególnych urzędów wojewódzkich. Jeżeli zachodzi szczególna sytuacja wymagająca natychmiastowego złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy proszę skontaktować się bezpośrednio z urzędem wojewódzkim właściwym dla miejsca pobytu. Wiosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy może być też wysłany do urzędu wojewódzkiego za pośrednictwem Poczty Polskiej listem poleconym z potwierdzeniem odbioru. Adresy urzędów wojewódzkich oraz pozostałe dane kontaktowe znajdują się TUTAJ.

Przed wybuchem epidemii przebywałam i wykonywałam pracę w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Zezwolenie to traci ważność. Słyszałam, że zezwolenia na pobyt czasowy, które tracą ważność w trakcie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii zostaną przedłużone. Czy w okresie tego przedłużenia będę mogła wykonywać pracę, jak dotychczas, czy muszę uzyskać jakąś zgodę czy zezwolenie?

Jeśli ostatni dzień ważności zezwolenia na pobyt czasowy i pracę przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii (tj. począwszy od dnia 14 marca 2020r.) to ważność tego zezwolenia ulega z mocy prawa przedłużeniu do 30. dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni. Przedłużenie okresu ważności zezwolenia następuje automatycznie – oznacza to, że nie musisz dopełniać jakichkolwiek formalności związanych z przedłużeniem. Nie będzie w tym celu wydawana żadna decyzja administracyjna ani w żaden inny sposób nie będzie potwierdzane, że okres ważności zezwolenia uległ przedłużeniu (np. poprzez przystawienie stempla czy sporządzenie adnotacji w paszporcie lub wydanie stosownego zaświadczenia). W okresie przedłużenia ważności zezwolenia na pobyt czasowy i pracę możesz wykonywać pracę na tych samych warunkach, co dotychczas. Nie jest Ci potrzebne do tego celu […]

Jestem obywatelem Niemiec, od 10 lat mieszkam w Polsce, posiadam dokument potwierdzający prawo stałego pobytu, którego termin ważności upłynął w dniu 24 kwietnia 2020r. Z uwagi na zaprzestanie obsługi klientów w urzędach wojewódzkich nie mogę wystąpić z wnioskiem o wymianę tego dokumentu. Co powinienem zrobić?

Zgodnie ze specjalnymi rozwiązaniami wprowadzonymi w związku z pandemią koronawirusa następuje przedłużenie z mocy prawa okresów ważności dokumentów potwierdzających prawo stałego pobytu obywateli UE. Jeżeli koniec okresu ważności ww. dokumentu będzie wypadał w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ulegnie on przedłużeniu do 30. dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów (zagrożenia epidemicznego lub epidemii), który będzie obowiązywał jako ostatni. Przedłużenie takie następuje automatycznie i nie wymaga składania jakichkolwiek wniosków.