Kategorie

Kategorie osób zwolnione z konieczności uzyskania zezwolenia na pracę na mocy art. 87 ustawy z dnia 29 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, a więc cudzoziemiec który: posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej; udzielono mu ochrony uzupełniającej w Rzeczypospolitej Polskiej; posiada zezwolenie na pobyt stały w Rzeczypospolitej Polskiej; posiada zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej w Rzeczypospolitej Polskiej; posiada zgodę na pobyt ze względów humanitarnych; posiada zgodę na pobyt tolerowany w Rzeczypospolitej Polskiej; korzysta z ochrony czasowej w Rzeczypospolitej Polskiej; posiada ważne zaświadczenie wydane na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, jest obywatelem państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego, nienależącego do Unii Europejskiej; jest obywatelem państwa niebędącego stroną … Czytaj dalej Kategorie