AAA
Przejdź do:

Portal Wiedzy
Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Za pomocą jakich dokumentów mogę potwierdzić, że posiadam potwierdzoną znajomość języka polskiego do celów uzyskania zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej?

Ustawa o cudzoziemcach określiła sposób potwierdzania znajomości języka polskiego na potrzeby postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE przyjmując w art. 211 ust. 3 zamknięty katalog dowodów, jakie można przestawić, by organ uznał, że warunek ten został spełniony.

Do tych dowodów należą:

  • certyfikat znajomości języka polskiego, wydawany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, na poziomie co najmniej B1
  • świadectwo ukończenia w Polsce lub za granicą szkoły (podstawowej, ponadpodstawowej, w tym gimnazjalnej lub policealnej, artystycznej) lub dyplom ukończenia uczelni wyższej (studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich, magisterskich i im odpowiadających; studiów podyplomowych; studiów doktoranckich lub szkoły doktorskiej) z wykładowym językiem polskim.

Należy pamiętać, że wymóg dotyczący posiadania potwierdzonej znajomości języka polskiego nie ma zastosowania do małoletnich, którzy do dnia złożenia wniosku nie ukończyli 16 roku życia.

Inne z kateogrii: Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE

„Opracowanie i wdrożenie długofalowej strategii komunikacyjnej Urzędu do Spraw Cudzoziemców”

Bezpieczna przystań

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.