AAA
Przejdź do:

Portal Wiedzy
Urzędu do Spraw Cudzoziemców

W jaki sposób udokumentować, że spełniam wymóg dot. posiadania tytułu prawnego do lokalu w postępowaniu o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE?

Potwierdzisz, że posiadasz tytuł prawny do lokalu, jeśli przedstawisz dokument, z którego wynikać będzie twoje prawo do dysponowania lokalem. Samo potwierdzenie zameldowania lub oświadczenie właściciela lokalu o zapewnieniu ci miejsca zamieszkania w tym lokalu nie jest wystarczające.

Udokumentujesz, że posiadasz tytuł prawny do lokalu, jeśli przedstawisz:

  • akt notarialny potwierdzający własność lokalu,
  • umowę najmu lokalu, w której zostaną wskazane warunki i okres najmu.
  • umowa użyczenia – jeśli osoba użyczająca ci lokalu jest twoim małżonkiem, twoim wstępnym (rodzic, dziadek/babcia, pradziadek/prababcia, także teść/teściowa) lub zstępnym, o ile wykażesz więzy pokrewieństwa np. poprzez przedstawienie aktów stanu cywilnego.

Pamiętaj, że tytuł prawny do lokalu, w którym będziesz przebywać, jest niezbędnym załącznikiem wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, a jego nieprzedstawienie w chwili składania wniosku lub na wezwanie organu w oznaczonym terminie spowoduje, że postępowanie nie będzie prowadzone (tj. wojewoda odmówi jego wszczęcia).

Inne z kateogrii: Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE

„Opracowanie i wdrożenie długofalowej strategii komunikacyjnej Urzędu do Spraw Cudzoziemców”

Bezpieczna przystań

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.