AAA
Przejdź do:

Portal Wiedzy
Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Ukończyłem szkołę policealną na terytorium Polski. Czy świadectwo ukończenia takiej szkoły potwierdza, że posiadam wymaganą znajomość języka polskiego do celów udzielenia zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej?

Tak, przedstawienie ukończenia w Polsce szkoły policealnej z wykładowym językiem polskim potwierdza, że dopełniłeś wymogu wynikającego z art. 211 ust. 1 pkt 3 ustawy o cudzoziemcach. Przedstawienie świadectwa ukończenia takiej szkoły potwierdza zatem, że posiadasz potwierdzoną znajomość języka polskiego. Ustawa o cudzoziemcach określiła sposób potwierdzania znajomości języka polskiego na potrzeby postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE przyjmując zamknięty katalog dowodów, jakie można przestawić, by organ uznał, że warunek ten został spełniony. Zgodnie z ustawą – Prawo oświatowe szkoła policealna uznawana jest za szkołę ponadpodstawową, a ukończenie takiej szkoły na terytorium Polski potwierdza, że cudzoziemiec posiada znajomość języka polskiego na odpowiednim poziomie.

Inne z kateogrii: Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE

„Opracowanie i wdrożenie długofalowej strategii komunikacyjnej Urzędu do Spraw Cudzoziemców”

Bezpieczna przystań

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.