AAA
Przejdź do:

Portal Wiedzy
Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Ukończyłem studia podyplomowe w Polsce. Czy poprzez przedstawienie dyplomu ich ukończenia mogę poświadczyć znajomość języka polskiego do celów udzielenia zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej?

Tak, przedstawienie dyplomu ukończenia w Polsce studiów podyplomowych potwierdza, że dopełniłeś wymogu wynikającego z art. 211 ust. 1 pkt 3 ustawy o cudzoziemcach. Przedstawienie dyplomu potwierdza zatem, że posiadasz potwierdzoną znajomość języka polskiego, o ile językiem wykładowym w trakcie studiów był język polski.

Inne z kateogrii: Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE

„Opracowanie i wdrożenie długofalowej strategii komunikacyjnej Urzędu do Spraw Cudzoziemców”

Bezpieczna przystań

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.