AAA
Przejdź do:

Portal Wiedzy
Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Przez jaki okres muszę przebywać w Polsce, by mogło mi zostać udzielone zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej? Jaki okres pobytu wlicza się do okresu niezbędnego, by mogło zostać wydane to zezwolenie?

Aby uzyskać zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE musisz przebywać w Polsce nieprzerwanie przez okres co najmniej 5 lat.
Pamiętaj, że do okresu pobytu w Polsce wliczany jest:

  • cały okres pobytu realizowanego w ramach ruchu bezwizowego
  • cały okres pobytu na podstawie wizy (za wyjątkiem wizy Schengen w celu, o którym mowa w art. 60 ust. 1 pkt 23 ustawy o cudzoziemcach / tj. wizy w celu przyjazdu ze względów humanitarnych, z uwagi na interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe/, który nie jest wliczany)
  • cały okres pobyt na terytorium Polski na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy (z ograniczeniami dot. studiów i szkolenia zawodowego oraz z zastrzeżeniem, że nie jest wliczany pobyt na podstawie zezwolenia ze względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu; zezwolenia ICT i dot. mobilności długoterminowego ICT, pobyt pracownika delegowanego, zezwolenia udzielonego ze względu na naukę)
  • cały okres pobytu na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę
  • połowa okresu pobytu na terytorium Polski w przypadku pobytu wydanego na podstawie wizy na studia, zezwolenia na pobyt czasowy na studia lub odbywane szkolenie zawodowe.
  • cały okres pobytu na podstawie „Niebieskiej Karty UE” wydanej zarówno w Polsce jak i w innym państwie członkowskim UE (przy czym ostatnie 2 lata przed złożeniem wniosku w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE musisz przebywać w Polsce na podstawie zezwolenia Blue Card)
  • cały okres pobytu na terytorium Polski w toku postępowania w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej, jeżeli przekroczył on 18 miesięcy lub połowę okresu, jeśli krótszy

Do wymaganego okresu nie wlicza się natomiast m.in.:

  • okresu pobytu w Polsce cudzoziemca, który został zobowiązany do powrotu i nie upłynął jeszcze termin dobrowolnego powrotu określony w decyzji w tej sprawie, także w przypadku przedłużenia tego terminu
  • okresu pobytu w Polsce cudzoziemca, który jest obowiązany opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w przypadkach, o których mowa w art. 299 ust. 6;
  • okresu pobytu w Polsce na podstawie zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego.

Sposób kalkulacji terminów reguluje art. 212 ustawy o cudzoziemcach.

Inne z kateogrii: Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE

„Opracowanie i wdrożenie długofalowej strategii komunikacyjnej Urzędu do Spraw Cudzoziemców”

Bezpieczna przystań

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.