AAA
Przejdź do:

Portal Wiedzy
Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Minęło ponad 5 lat od kiedy nieprzerwanie przebywam w Polsce. Ostatnio moje dochody nie były regularne i obawiam się, że mogłaby zostać mi wydana decyzja o odmowie udzielenia tego zezwolenia. Czy mogę odłożyć decyzję o ubieganiu się o to zezwolenie do czasu, kiedy kondycja finansowa rodziny ulegnie poprawie?

Ustawa o cudzoziemcach nie nakłada na cudzoziemca obowiązku ubiegania się o zezwolenie o charakterze bezterminowym, przewiduje jedynie taką możliwość. Decyzja w sprawie wystąpienia z wnioskiem o udzielenie takiego zezwolenia została pozostawiona cudzoziemcowi. Jeśli z dokonanej przez ciebie oceny wynika, że nie spełniasz wymogów do udzielenia zezwolenia, możesz zaczekać na odpowiedni moment ze złożeniem wniosku.

Inne z kateogrii: Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE

„Opracowanie i wdrożenie długofalowej strategii komunikacyjnej Urzędu do Spraw Cudzoziemców”

Bezpieczna przystań

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.