AAA
Przejdź do:

Portal Wiedzy
Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Czy zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE może zostać udzielone małoletniemu dziecku?

Ustawa nie przewiduje ograniczeń, co do możliwości ubiegania się o udzielenie tego zezwolenia przez małoletnich cudzoziemców lub udzielenia im takiego zezwolenia.
Trzeba jednak pamiętać, że ustawa przewiduje, że do 5-letniego okresu legalnego i nieprzerwanego pobytu w Polsce nie wlicza się okresu pobytu w celu pobierania nauki. Jeśli zatem głównym i jedynym celem pobytu małoletniego w Polsce byłoby pobieranie nauki (np. przebywał w internacie, a rodzice zamieszkiwali za granicą) wówczas okres pobytu związany z realizacją tego celu nie zostanie przez organ zaliczony.

Inne z kateogrii: Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE

„Opracowanie i wdrożenie długofalowej strategii komunikacyjnej Urzędu do Spraw Cudzoziemców”

Bezpieczna przystań

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.