AAA
Przejdź do:

Portal Wiedzy
Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Czy 5 lat wymagane do udzielenia zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE jest liczone wstecz od dnia złożenia wniosku czy od dnia, w którym zostanie wydana decyzja w sprawie udzielenia tego zezwolenia?

Chodzi o 5-lat bezpośrednio poprzedzających złożenie przez ciebie wniosku, co wynika wprost z brzmienia art. 211ust. 1 ustawy o cudzoziemcach.

Inne z kateogrii: Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE

„Opracowanie i wdrożenie długofalowej strategii komunikacyjnej Urzędu do Spraw Cudzoziemców”

Bezpieczna przystań

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.