AAA
Przejdź do:

Portal Wiedzy
Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Co to znaczy, że źródło dochodu jest „stabilne i regularne” a dochody wystarczające? W jaki sposób ocenia się dochód w postępowaniu o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE?

Ustawa o cudzoziemcach wymaga do celów udzielenia zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, aby dochody uzyskiwane przez cudzoziemca spełniały kryterium legalności (co znaczy, że nie mogą być uzyskiwane niezgodnie z prawem), stabilności i regularności (zatem powinny wskazywać na pewną trwałość i ciągłość ich uzyskiwania) oraz by wystarczały do pokrycia kosztów utrzymania cudzoziemca i osób pozostających na jego utrzymaniu (zatem by przewyższały próg uprawniający do uzyskania świadczeń socjalnych z pomocy społecznej).
Chodzi tu zatem o względną stabilność dochodu, która jest badana w dłuższej perspektywie czasowej (2 – w przypadku pracowników wysokokwalifikowanych lub 3 lat poprzedzających złożenie wniosku – w przypadku pozostałych cudzoziemców). Taka analiza dochodu przeszłego pozwala lub nie na założenie, że cudzoziemiec będzie uzyskiwał dochód w przyszłości i nie będzie stanowił obciążenia dla budżetu państwa. Przy czym niewielkie wahania dochodu nie muszą przesądzać o przyjęciu negatywnej oceny, co do możliwości uzyskiwania wymaganych dochodów w przyszłości.

Inne z kateogrii: Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE

„Opracowanie i wdrożenie długofalowej strategii komunikacyjnej Urzędu do Spraw Cudzoziemców”

Bezpieczna przystań

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.