AAA
Przejdź do:

Portal Wiedzy
Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Co to znaczy, że muszę przebywać nieprzerwanie przez okres 5 lat, aby mogło mi zostać udzielone zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE? Czy krótki wyjazd, np. w trakcie wakacji lub na święta, pozbawi mnie możliwości uzyskania tego zezwolenia?

Nie, nie chodzi bowiem o pobyt bezwzględnie nieprzerwany (tj. taki, w którym jakikolwiek wyjazd nie jest dopuszczalny), a o taki, który zachowuje względną ciągłość.
Ustawa dopuszcza możliwość wyjazdu z Polski w dowolnym celu na maksymalny okres 6 miesięcy. Łączny czas spędzony poza Polską w okresie 5-lat nie może natomiast przekroczyć 10 miesięcy. Ustawa przewiduje preferencyjne traktowanie pod tym względem pracowników wysoko wykwalifikowanych. Posiadacze zezwolenia Blue Card w innym państwie członkowskim, którzy korzystając z mobilności przenieśli się do Polski i uzyskali tutaj zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, mogą przebywać w tym okresie 5-letnim jednorazowo poza Polską do 12 miesięcy a łącznie przebywać poza Polską na nie dłużej niż przez 18 miesięcy.
Zwróć także uwagę, że nawet jeśli przebywałeś poza Polską, ale wynikało to z tego, że:

  • wykonywałeś obowiązki służbowe lub świadczyłeś pracę na podstawie umowy zawartej z pracodawcą, którego siedziba znajduje się w Polsce, lub towarzyszyłeś (jako małżonek lub małoletnie dziecko) takiemu cudzoziemcowi
  • wymagała tego od ciebie twoja szczególna sytuacja osobista (np. leczenie, które nie mogło być realizowane w Polsce), a przerwa nie trwała dłużej niż 6 miesięcy
  • odbywałeś praktyki lub uczestniczyłeś w zajęciach, przewidzianych w toku studiów na polskiej uczelni,

– wówczas ta przerwa w pobycie i tak zostanie uwzględniona przy obliczaniu pobytu w Polsce (pobyt w tym czasie poza Polską będzie traktowany tak, jak gdybyś przebywał wtedy w Polsce).

 

Inne z kateogrii: Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE

„Opracowanie i wdrożenie długofalowej strategii komunikacyjnej Urzędu do Spraw Cudzoziemców”

Bezpieczna przystań

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.