AAA
Przejdź do:

Portal Wiedzy
Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Przebywam w Polsce w związku z udzieleniem mi zezwolenia na pobyt czasowy. W trakcie pobytu na tej podstawie urodziło się nam dziecko. Czy jest ono automatycznie objęte moim lub męża zezwoleniem?

Nie, przepisy nie przewidują możliwości objęcia dziecka zezwoleniem pobytowym rodzica.
Małoletniemu dziecku cudzoziemca, który przebywa w Polsce na podstawie wizy krajowej lub zezwolenia na pobyt czasowy może natomiast zostać udzielone zezwolenie na pobyt czasowy, o ile to dziecko urodziło się w okresie ważności tej wizy krajowej lub zezwolenia na pobyt czasowy (tej konkretnej wizy lub tego konkretnego zezwolenia na pobyt czasowy, która stanowi podstawę aktualnego pobytu rodzica w Polsce – nie może to być zatem kolejna wiza lub kolejne zezwolenie), a cudzoziemiec spełnia wymogi dotyczące posiadania ubezpieczenia zdrowotnego, źródła stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu oraz posiada zapewnione miejsce zamieszkania w Polsce.
Podstawę udzielenia zezwolenia stanowi art. 160 pkt 2 ustawy o cudzoziemcach.

Inne z kateogrii: Zezwolenie na pobyt czasowy - Dziecko urodzone w Polsce

„Opracowanie i wdrożenie długofalowej strategii komunikacyjnej Urzędu do Spraw Cudzoziemców”

Bezpieczna przystań

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.