AAA
Przejdź do:

Portal Wiedzy
Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Otrzymałem decyzję o odmowie wydania wizy co mogę zrobić?

Od decyzji o odmowie wydania wizy Schengen lub wizy krajowej wydanej przez konsula przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez ten organ. Wniosek należy złożyć w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o odmowie wydania wizy Schengen lub wizy krajowej. Konsul rozpatruje ww. wniosek w terminie 7 dni.
W przypadku, jeśli wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy o wydanie wizy Schengen zostanie rozpatrzony negatywnie, możesz wnieść na decyzję w tej sprawie skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w terminie 30 dni od dnia doręczenia ci tej decyzji. Skargę wnosi się za pośrednictwem konsula, który wydał decyzję.

Inne z kateogrii: Wizy

„Opracowanie i wdrożenie długofalowej strategii komunikacyjnej Urzędu do Spraw Cudzoziemców”

Bezpieczna przystań

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.