AAA
Przejdź do:

Portal Wiedzy
Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Czy w przypadku złożenia odwołania od decyzji, o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, dokonuje się wpisu do wykazu ?

Podstawą do umieszczenia danych cudzoziemca w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany lub w Systemie Informacyjnym Schengen jest m. in. ostateczna decyzja o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu z orzeczonym zakazem wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zakazem wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw obszaru Schengen.
Wyjątek stanowi ww. decyzja o zobowiązaniu do powrotu zawierająca rygor natychmiastowej wykonalności. W takich przypadkach decyzja nieostateczna może stanowić podstawę wpisu do wykazu, natomiast dane nie są przekazywane do Systemu Informacyjnego Schengen do celów odmowy wjazdu, dopiero po uprawomocnieniu się decyzji dane przekazywane są także do SIS.
Jeśli złożysz w ustawowym terminie odwołanie od decyzji o zobowiązaniu do powrotu Twoje dane nie będą figurowały w wykazie lub w Systemie Informacyjnym Schengen na podstawie ww. decyzji do momentu wydania ostatecznego rozstrzygnięcia w sprawie, chyba, że:
– decyzja zawiera rygor natychmiastowej wykonalności;
– dane figurują w wykazie na podstawie innej/innych okoliczności, wskazanych w art. 435 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.

„Opracowanie i wdrożenie długofalowej strategii komunikacyjnej Urzędu do Spraw Cudzoziemców”

Bezpieczna przystań

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.