AAA
Przejdź do:

Portal Wiedzy
Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Czy naruszenie zasad wizowych w państwie niebędącym w Unii Europejskiej może być podstawą do odmowy wjazdu do Polski w celu turystycznym lub celu zatrudnienia?

Podstawą do odmowy wjazdu na terytorium Polski są następujące okoliczności:

  • nie posiadasz ważnego dokumentu podróży, ważnej wizy lub innych ważnych dokumentów uprawniających do wjazdu lub pobytu na terytorium Polski lub;
  • nie posiadasz dokumentu o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 lit. a albo art. 25 ust. 2 (przepisy dotyczą wymaganego ubezpieczenia zdrowotnego) lub;
  • wykorzystałeś dopuszczalny okres pobytu na terytorium państw obszaru Schengen wynoszący 90 dni w każdym okresie 180 dni, chyba że umowy międzynarodowe stanowią inaczej, lub;
  • nie przedstawisz dokumentów wystarczających do potwierdzenia celu i warunków planowanego pobytu, lub;
  • nie posiadasz wystarczających środków finansowych w wysokości uzależnionej od czasu trwania i celu planowanego pobytu lub środków finansowych na podróż powrotną do państwa pochodzenia lub zamieszkania lub na tranzyt przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, albo dokumentu potwierdzającego możliwość uzyskania takich środków zgodnie z prawem, lub;
  • jesteś w posiadaniu podrobionego lub przerobionego dokumentu podróży, wizy lub innego dokumentu uprawniającego Ciebie do wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i pobytu na tym terytorium, lub;
  • Twój wjazd nastąpi w okresie obowiązywania wpisu do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany, lub:
  • Twoje dane znajdują się w Systemie Informacyjnym Schengen do celów odmowy wjazdu, lub;
  • wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego lub stosunki międzynarodowe Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Ustawodawca nie przewidział wprost przesłanki naruszenia zasad wizowych w państwie niebędącym w Unii Europejskiej jako okoliczności skutkującej odmową wjazdu do Polski. Jeżeli jednak charakter naruszeń mógł spowodować uznanie Twojej osoby za zagrażającą np. zachowaniu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terytorium rzeczypospolitej Polskiej, w wyniku działań operacyjnych służby graniczne wejdą w posiadanie takiej informacji, to mogą wydać decyzję o odmowie wjazdu.

Inne z kateogrii: System Informacyjny Schengen

„Opracowanie i wdrożenie długofalowej strategii komunikacyjnej Urzędu do Spraw Cudzoziemców”

Bezpieczna przystań

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.