AAA
Przejdź do:

Portal Wiedzy
Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Otrzymałem decyzję o cofnięciu zakazu ponownego wjazdu, ale moje dane osobowe nie zostały usunięte z Systemu Informacyjnego Schengen. Kiedy będę mógł ponownie wjechać na terytorium państw obszaru Schengen?

Powodem nieusunięcia Twoich danych osobowych z Systemu Informacyjnego Schengen mogą być następujące sytuacje:

  •  informacja jeszcze nie wpłynęła do Urzędu do Spraw Cudzoziemców i postępowanie w sprawie usunięcia danych osobowych z Systemu Informacyjnego Schengen nie zostało wszczęte;
  • umieszczenie i przechowywanie danych osobowych w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany i Systemie Informacyjnym Schengen wynika z co najmniej dwóch podstaw prawnych i wydanie decyzji o cofnięciu zakazu ponownego wjazdu skutkuje jedynie usunięciem jednej podstawy prawnej wpisu Twoich danych osobowych w wykazie i Systemie Informacyjnym Schengen do celów odmowy wjazdu oraz weryfikacji terminu obowiązywania wpisu w ww. systemach.
  • Twoje dane mogą figurować w Systemie Informacyjnym Schengen do celów odmowy wjazdu z wpisu innego Państwa Członkowskiego.

W przypadku wątpliwości, czy po wydaniu decyzji o cofnięciu zakazu ponownego wjazdu Twoje dane osobowe zostaną usunięte/są usunięte z wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany i Systemu Informacyjnego Schengen do celów odmowy wjazdu możesz złożyć wniosek do Urzędu do Spraw Cudzoziemców o udostępnienie informacji o figurowaniu danych osobowych w wykazie lub Systemie Informacyjnym Schengen do celów odmowy wjazdu.

Wniosek taki należy złożyć na formularzu dotyczącym udostępnienia informacji o umieszczeniu danych osobowych umieszczonych w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany, dostępnym na naszej stronie internetowej Urzędu do Spraw Cudzoziemców (www.udsc.gov.pl: obywatele państw trzecich → wykaz cudzoziemców, których pobyt na terytorium Polski jest niepożądany)

Wniosek możesz złożyć w następujący sposób:

  •  za pośrednictwem poczty na adres Urzędu: ul. Taborowa 33, 02-699 Warszawa, lub
  • osobiście w punkcie podawczym w siedzibie Urzędu do Spraw Cudzoziemców przy ul. Taborowej 33 w , Warszawie (od poniedziałku do piątku w godz. 8:15-16:15), lub
  • drogą elektroniczną, ale tylko w przypadku posiadania podpisu elektronicznego, pozwalającego na identyfikację i uwierzytelnienie, wymagane w celu realizacji usługi online.

Urząd do Spraw Cudzoziemców może udostępnić informacje tylko o wpisie albo o braku wpisu w Systemie Informacyjnym Schengen dokonanym do celów odmowy wjazdu na terytorium Schengen gdy autorem wpisu jest strona polska.
W przypadku wpisów innych państw członkowskich złóż podanie o udzielenie informacji o wpisaniu Twoich danych do Systemu Informacyjnego Schengen do celów odmowy wjazdu do Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych Komendy Głównej Policji.

Inne z kateogrii: Procedura wykazowa

„Opracowanie i wdrożenie długofalowej strategii komunikacyjnej Urzędu do Spraw Cudzoziemców”

Bezpieczna przystań

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.