AAA
Przejdź do:

Portal Wiedzy
Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Nie mogę wjechać na terytorium RP ze względu na nieopłaconą grzywnę. Czy jeżeli ją opłacę, będę mógł od razu wjechać?

Zgodnie z art. 436 ust. 2 w związku z art. 436 ust. 1 pkt 3 ustawy o cudzoziemcach usuwa się dane cudzoziemca skazanego prawomocnym wyrokiem w Rzeczypospolitej Polskiej za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe tylko na karę grzywny, jeżeli tę grzywnę uiścił.
Jeśli opłacisz grzywnę zasądzoną prawomocnym wyrokiem sądowym i wskazany wyrok oraz orzeczona kara grzywny będzie jedyną przesłanką przechowywania Twoich danych w wykazie, dane te zostaną usunięte z wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany.
Informacja o wykonaniu kary grzywny powinna być przekazana przez właściwy sąd do Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Po wpłynięciu do Urzędu takiej informacji zostanie wszczęte postępowanie w sprawie usunięcia danych osobowych z wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany. Możesz także wystąpić z wnioskiem o usunięcie danych z wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany ze wskazaniem, że uiściłeś karę grzywny. Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej Urzędu do Spraw Cudzoziemców (www.udsc.gov.pl: obywatele państw trzecich → wykaz cudzoziemców, których pobyt na terytorium Polski jest niepożądany)

Wniosek możesz złożyć w następujący sposób:

  •  za pośrednictwem poczty na adres Urzędu: ul. Taborowa 33, 02-699 Warszawa, lub
  •  osobiście w punkcie podawczym w siedzibie Urzędu do Spraw Cudzoziemców przy ul. Taborowej 33 w Warszawie (od poniedziałku do piątku w godz. 8:15-16:15), lub
  •  drogą elektroniczną, ale tylko w przypadku posiadania podpisu elektronicznego, pozwalającego na identyfikację i uwierzytelnienie, wymagane w celu realizacji usługi on-line.
    Do wniosku koniecznie dołącz potwierdzenie opłacenia kary grzywny.

Inne z kateogrii: Procedura wykazowa

„Opracowanie i wdrożenie długofalowej strategii komunikacyjnej Urzędu do Spraw Cudzoziemców”

Bezpieczna przystań

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.