AAA
Przejdź do:

Portal Wiedzy
Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Na jaki okres zostały umieszczone moje dane osobowe w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany ?

Okres, na jaki dane umieszczane są w wykazie w związku z poszczególnymi okolicznościami (okoliczności patrz: art. 435 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach) określa art. 438 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach. Aby otrzymać szczegółową informację, na jaki okres Twoje dane zostały umieszczone w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany złóż do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców wniosek o udostępnienie informacji z wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany na odpowiednim formularzu, dostępnym na stronie internetowej Urzędu do Spraw Cudzoziemców (www.udsc.gov.pl: obywatele państw trzecich → wykaz cudzoziemców, których pobyt na terytorium Polski jest niepożądany).

Wniosek możesz złożyć w następujący sposób:

  • za pośrednictwem poczty na adres Urzędu: ul. Taborowa 33, 02-699 Warszawa, lub
  • osobiście w punkcie podawczym w siedzibie Urzędu do Spraw Cudzoziemców przy ul. Taborowej 33 w Warszawie (od poniedziałku do piątku w godz. 8:15-16:15), lub
  • drogą elektroniczną, ale tylko w przypadku posiadania podpisu elektronicznego, pozwalającego na identyfikację i uwierzytelnienie, wymagane w celu realizacji usługi online.

Inne z kateogrii: Procedura wykazowa

„Opracowanie i wdrożenie długofalowej strategii komunikacyjnej Urzędu do Spraw Cudzoziemców”

Bezpieczna przystań

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.