AAA
Przejdź do:

Portal Wiedzy
Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Kiedy mogę udać się na terytorium Polski, aby pracować? W czasie starania się o wizę otrzymałem odmowę ze względu na figurowanie danych w SIS do celów odmowy wjazdu?

Jeśli otrzymałeś odmowę wydania wizy ze względu na figurowanie Twoich danych osobowych w Systemie Informacyjnym Schengen do celów odmowy wjazdu, do czasu wygaśnięcia terminu obowiązywania wpisu w tym systemie nie powinieneś wjeżdżać oraz przebywać na terytorium państw Schengen i tym samym na terytorium Polski.
Jeśli wpis w Systemie Informacyjnym Schengen do celów odmowy wjazdu został dokonany przez stronę polską, możesz wystąpić z wnioskiem do Urzędu do Spraw Cudzoziemców o usunięcie danych, jeżeli zostały umieszczone lub są przechowywane w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany lub Systemie Informacyjnym Schengen do celów odmowy wjazdu z naruszeniem przepisów ustawy. Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej Urzędu do Spraw Cudzoziemców (www.udsc.gov.pl: obywatele państw trzecich → wykaz cudzoziemców, których pobyt na terytorium Polski jest niepożądany)

Wniosek możesz złożyć w następujący sposób:

  • za pośrednictwem poczty na adres Urzędu: ul. Taborowa 33, 02-699 Warszawa, lub
  • osobiście w punkcie podawczym w siedzibie Urzędu do Spraw Cudzoziemców przy ul. Taborowej 33 w Warszawie (od poniedziałku do piątku w godz. 8:15-16:15), lub
  • drogą elektroniczną, ale tylko w przypadku posiadania podpisu elektronicznego, pozwalającego na identyfikację i uwierzytelnienie, wymagane w celu realizacji usługi on-line.

Inne z kateogrii: Procedura wykazowa

„Opracowanie i wdrożenie długofalowej strategii komunikacyjnej Urzędu do Spraw Cudzoziemców”

Bezpieczna przystań

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.