AAA
Przejdź do:

Portal Wiedzy
Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Dlaczego otrzymałem odmowę wjazdu na granicy?

Decyzję o odmowie wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wydaje komendant placówki Straży Granicznej. W decyzji takiej wskazuje się powód odmowy.

Jeśli wskazanie dotyczyło, że jesteś osobą, wobec której dokonano wpisu do celów odmowy wjazdu:
1) w SIS lub;
2) w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany,
złóż wniosek o udostępnienie informacji o umieszczeniu danych w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany lub w Systemie Informacyjnym Schengen do celów odmowy wjazdu, wypełniony na odpowiednim formularzu dostępnym na stronie internetowej Urzędu do Spraw Cudzoziemców (www.udsc.gov.pl: obywatele państw trzecich → wykaz cudzoziemców, których pobyt na terytorium Polski jest niepożądany )

Wniosek możesz złożyć w następujący sposób:

  •  za pośrednictwem poczty na adres Urzędu: ul. Taborowa 33, 02-699 Warszawa, lub
  • osobiście w punkcie podawczym w siedzibie Urzędu do Spraw Cudzoziemców przy ul. Taborowej 33 w Warszawie (od poniedziałku do piątku w godz. 8:15-16:15), lub
  • drogą elektroniczną, ale tylko w przypadku posiadania podpisu elektronicznego, pozwalającego na identyfikację i uwierzytelnienie, wymagane w celu realizacji usługi online.

WAŻNE! Urząd do Spraw Cudzoziemców może udostępnić informacje tylko o wpisie albo o braku wpisu w Systemie Informacyjnym Schengen dokonanym do celów odmowy wjazdu na terytorium Schengen gdy autorem wpisu jest strona polska.

W przypadku wpisów innych państw członkowskich możesz złożyć podanie o udzielenie informacji o wpisaniu Twoich danych do Systemu Informacyjnego Schengen do celów odmowy wjazdu do Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych Komendy Głównej Policji.

Inne z kateogrii: Procedura wykazowa

„Opracowanie i wdrożenie długofalowej strategii komunikacyjnej Urzędu do Spraw Cudzoziemców”

Bezpieczna przystań

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.