AAA
Przejdź do:

Portal Wiedzy
Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Czy mogę otrzymać informację o wykreśleniu z wykazu danych cudzoziemca, którego jestem pełnomocnikiem, za pośrednictwem poczty elektronicznej?

Nie, nie jest możliwe uzyskanie takiej informacji za pomocą poczty elektronicznej. Aby skutecznie wystąpić z wnioskiem o usunięcie danych cudzoziemca z wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany lub z Systemu Informacyjnego Schengen do celów odmowy wjazdu Twoje podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, lub uwierzytelniane w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej.
Złóż wniosek o udostępnienie informacji o umieszczeniu danych w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany lub w Systemie Informacyjnym Schengen do celów odmowy wjazdu, wypełniony na odpowiednim formularzu dostępnym na stronie internetowej Urzędu do Spraw Cudzoziemców (www.udsc.gov.pl: obywatele państw trzecich → wykaz cudzoziemców, których pobyt na terytorium Polski jest niepożądany).

Wniosek możesz złożyć w następujący sposób:

  • za pośrednictwem poczty na adres Urzędu: ul. Taborowa 33, 02-699 Warszawa, lub
  • osobiście w punkcie podawczym w siedzibie Urzędu do Spraw Cudzoziemców przy ul. Taborowej 33 w Warszawie (od poniedziałku do piątku w godz. 8:15-16:15),
  • drogą elektroniczną, ale tylko w przypadku posiadania podpisu elektronicznego, pozwalającego na identyfikację i uwierzytelnienie, wymagane w celu realizacji usługi online.

Cudzoziemiec może działać przez pełnomocnika, którym może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych.
Możesz zatem wystąpić z wnioskiem o udostępnienie informacji o umieszczeniu danych osobowych cudzoziemca, ale tylko pod warunkiem, że posiadasz pełnomocnictwo, którym to umocowany jesteś do występowania w sprawie udostępnienia informacji/ sprostowania danych/usunięcia danych osobowych umieszczonych w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany. Oryginał pełnomocnictwa, bądź urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa należy dołączyć do wniosku.
Na stronie Urzędu do Spraw Cudzoziemców www.udsc.gov.pl: obywatele państw trzecich → wykaz cudzoziemców, których pobyt na terytorium Polski jest niepożądany ) dostępny jest formularz do pobrania -„Pełnomocnictwo do prowadzenia sprawy”

Inne z kateogrii: Procedura wykazowa

„Opracowanie i wdrożenie długofalowej strategii komunikacyjnej Urzędu do Spraw Cudzoziemców”

Bezpieczna przystań

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.