AAA
Przejdź do:

Portal Wiedzy
Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Czy jedyną drogą do zweryfikowania poprawności wpisu w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany jest wniosek o usunięcie danych umieszczonych w wykazie na podstawie art. 444 ust. 1 pkt 3 ustawy o cudzoziemcach?

Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców jest jedynym organem odpowiedzialnym za umieszczanie danych osobowych w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany, przedłużenia okresu obowiązywania wpisu lub usunięcia tych danych z wykazu.
Poprawność wpisu Twoich danych osobowych w wykazie lub ich usunięcie zweryfikujesz wyłącznie poprzez złożenie wniosku do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców, w trybie określonym w art. 444 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.

Postępowanie administracyjne jest dwuinstancyjne, a więc toczy się według następującego schematu:
1) składasz wniosek o sprostowanie/usuniecie danych z wykazu do Urzędu do Spraw Cudzoziemców, organu odpowiedzialnego za rozpatrywanie spraw w trybie art. 444 ustawy o cudzoziemcach (I instancja);
2) w przypadku negatywnego rozstrzygnięcia wydanego w I instancji i odmowy sprostowania/usunięcia danych z wykazu możesz złożyć do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 7 dni od doręczenia pierwotnego rozstrzygnięcia (II instancja).
Decyzja wydana po ponownym rozpatrzeniu sprawy jest ostateczna w administracyjnym toku instancji.

Jeśli jednak nie zgadzasz się z wydaną decyzją, w terminie 30 dni od doręczenia rozstrzygnięcia możesz:
1) złożyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na rozstrzygnięcie Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w przedmiocie sprostowania/usunięcia danych w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany; następnie
2) złożyć do Naczelnego Sądu Administracyjnego skargę w przypadku negatywnego dla Ciebie rozstrzygnięcia orzeczonego przez Wojewódzki Sąd Administracyjny.

Inne z kateogrii: Procedura wykazowa

„Opracowanie i wdrożenie długofalowej strategii komunikacyjnej Urzędu do Spraw Cudzoziemców”

Bezpieczna przystań

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.