AAA
Przejdź do:

Portal Wiedzy
Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Chciałbym złożyć wniosek o udostępnienie informacji o umieszczeniu danych w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany, ale nie mam adresu do korespondencji na terytorium Polski oraz nie posiadam pełnomocnika. Czy mogę wskazać swój adres na Ukrainie, aby odpowiedź została wysłana na mój adres domowy?

Odpowiedź na złożony wniosek nie może zostać wysłana na adres za granicą.

Zgodnie z przepisem art. 40 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego:

  • jeżeli nie masz miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub;
  • jeżeli nie ustanowiłeś pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej i nie działasz za pośrednictwem konsula w Rzeczypospolitej Polskiej, jesteś zobowiązany wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń, chyba, że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej (tylko w przypadku posiadania podpisu elektronicznego, pozwalającego na identyfikację i uwierzytelnienie, wymagane w celu realizacji usługi on-line).

Na stronie Urzędu do Spraw Cudzoziemców www.udsc.gov.pl: obywatele państw trzecich → wykaz cudzoziemców, których pobyt na terytorium Polski jest niepożądany ) dostępny jest formularz do pobrania –„Pełnomocnictwo do prowadzenia sprawy” – „Pełnomocnictwo do doręczeń”

Inne z kateogrii: Procedura wykazowa

„Opracowanie i wdrożenie długofalowej strategii komunikacyjnej Urzędu do Spraw Cudzoziemców”

Bezpieczna przystań

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.