AAA
Przejdź do:

Portal Wiedzy
Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Chciałbym złożyć wniosek o udostepnienie informacji o umieszczeniu danych osobowych mojego kolegi w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany. Czy mogę zostać jego przedstawicielem na terytorium Polski ?

Składanie wniosków w trybie art. 444 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach o udostępnienie informacji/ sprostowanie danych/usunięcie danych umieszczonych w wykazie nie wymaga osobistego działania, czy też stawiennictwa. Cudzoziemiec może działać przez pełnomocnika, którym może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych.
Możesz wystąpić z wnioskiem o udostępnienie informacji o umieszczeniu danych osobowych cudzoziemca pod warunkiem, że posiadasz pełnomocnictwo, którym umocowany jesteś do występowania w sprawie udostępnienia informacji/ sprostowania danych/ usunięcia danych osobowych umieszczonych w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany. Oryginał pełnomocnictwa bądź urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, należy dołączyć do wniosku.
Na stronie Urzędu do Spraw Cudzoziemców www.udsc.gov.pl: obywatele państw trzecich → wykaz cudzoziemców, których pobyt na terytorium Polski jest niepożądany ) dostępny jest przykładowy formularz do pobrania – „Pełnomocnictwo do prowadzenia sprawy”

Inne z kateogrii: Procedura wykazowa

„Opracowanie i wdrożenie długofalowej strategii komunikacyjnej Urzędu do Spraw Cudzoziemców”

Bezpieczna przystań

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.