AAA
Przejdź do:

Portal Wiedzy
Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Co muszę zrobić, aby otrzymać kopię mojej decyzji wydanej przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców?

Aby otrzymać kopię decyzji poświadczoną za zgodność z oryginałem złóż podanie o wydanie kopii decyzji w siedzibie Urzędu w Warszawie, przy ulicy Taborowej 33 w okienku nr 4. Możesz też przesłać podanie listownie – przy czym czas realizacji przesłanego podania będzie znacznie dłuższy, niż podania złożonego osobiście. Podanie musi zawierać: imię, nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania, prośbę o wydanie kopii, określenie celu wydania kopii, datę złożenia podania, własnoręczny podpis. W przypadku, gdy podanie składa inna osoba (pełnomocnik), należy dołączyć do podania oryginał lub poświadczoną urzędowo kopię pełnomocnictwa.

Zgłaszając się osobiście, musisz mieć przy sobie ważny dokument tożsamości, o którego okazanie zostaniesz poproszony zarówno przy składaniu podania, jak i przy odbiorze kopii decyzji.

Po złożeniu podania cudzoziemiec zostaniesz poinformowany o wysokości opłaty skarbowej, którą będziesz musiał uiścić. Opłaty możesz dokonać na poczcie lub w banku. W Urzędzie nie są przyjmowane wpłaty.

Opłata skarbowa wynosi 5 złotych za stronę (jest naliczana zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b oraz z cz. II pkt 4 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej);
Decyzje mają różną liczbę stron, dlatego w każdym przypadku kwota do zapłaty musi być naliczona przez pracownika Urzędu. Po opłaceniu opłaty skarbowej prześlij pracownikowi Urzędu w okienku Nr 4 (lub wyślij pocztą) potwierdzenie dokonania opłaty.

Kopia decyzji zostanie Ci wydana niezwłocznie.

„Opracowanie i wdrożenie długofalowej strategii komunikacyjnej Urzędu do Spraw Cudzoziemców”

Bezpieczna przystań

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.