AAA
Przejdź do:

Portal Wiedzy
Urzędu do Spraw Cudzoziemców

W jakim terminie powinienem opuścić terytorium Polski po wydaniu decyzji orzekającej o odmowie udzielenia mi zezwolenia pobytowego?

Powinieneś wyjechać niezwłocznie, w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o:

  • odmowie przedłużenia ci wizy Schengen lub wizy krajowej,
  • odmowie udzielenia ci zezwolenia na pobyt czasowy,
  • odmowie udzielenia ci zezwolenia na pobyt stały
  • odmowie udzielenia ci zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE
  • lub decyzja o umorzeniu postępowania w tych sprawach

– wydana przez wojewodę stała się ostateczna, a w przypadku decyzji wydawanej przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców po postępowaniu odwoławczym – w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja ta została ci doręczona.

Inne z kateogrii: Legalność pobytu/ Przekraczanie granic

„Opracowanie i wdrożenie długofalowej strategii komunikacyjnej Urzędu do Spraw Cudzoziemców”

Bezpieczna przystań

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.