AAA
Przejdź do:

Portal Wiedzy
Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Przebywam w Polsce na podstawie wizy krajowej, zgodnej z celem mojego pobytu, ważnej jeszcze przez kolejnych 10 miesięcy. Czy muszę występować o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy?

Nie, ustawa o cudzoziemcach przewiduje możliwość udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy cudzoziemcowi, który (co do zasady) zamierza przebywać w Polsce przez okres dłuższy niż 3 miesiące, ale nie nakłada obowiązku wystąpienia o takie zezwolenie. Ustawa nie zabrania, aby każdorazowy pobyt cudzoziemca w Polsce realizowany był na podstawie (kolejno udzielanych) wiz lub w ruchu bezwizowym, o ile zachowuje on warunki wjazdu i pobytu w Polsce.

Inne z kateogrii: Legalność pobytu/ Przekraczanie granic

„Opracowanie i wdrożenie długofalowej strategii komunikacyjnej Urzędu do Spraw Cudzoziemców”

Bezpieczna przystań

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.