AAA
Przejdź do:

Portal Wiedzy
Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Posiadam ważną Kartę Polaka. Czy na jej podstawie mogę wjechać do Polski i wykonywać pracę?

Karta Polaka jest dokumentem, który potwierdza przynależność do Narodu Polskiego. Ustawa o Karcie Polaka określa uprawnienia, jakie są związane z jej uzyskaniem.
Jako posiadacz Karty Polaka jesteś m.in. zwolniony z obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę. Możesz także podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak obywatele polscy. Przyznanie Karty Polaka nie oznacza jednak nabycia obywatelstwa polskiego, a także nie uprawnia cię do przekraczania granicy lub osiedlania się w Polsce. Abyś mógł wjechać do Polski powinieneś uzyskać u konsula wizę, o ile jest względem ciebie wymagana (za jej wydanie nie jest pobierana opłata konsularna), a jeśli zamierzasz osiedlić się w Polsce możesz wystąpić z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na pobyt stały na podstawie art. 195 ust. 1 pkt 9 ustawy o cudzoziemcach.

Inne z kateogrii: Legalność pobytu/ Przekraczanie granic

„Opracowanie i wdrożenie długofalowej strategii komunikacyjnej Urzędu do Spraw Cudzoziemców”

Bezpieczna przystań

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.