AAA
Przejdź do:

Portal Wiedzy
Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Na jakiej podstawie cudzoziemiec może legalnie wjechać do Polski? Jakie są możliwości przedłużenia jego pobytu w Polsce?

1 Cudzoziemiec (obywatel państwa trzeciego) może wjechać do Polski na podstawie ważnej wizy krajowej lub Schengen uprawniającej do wjazdu i pobytu na terytorium RP lub w ruchu bezwizowym, o ile wiza nie jest względem niego wymagana.
2 Cudzoziemiec może także wjechać do Polski na podstawie zezwolenia pobytowego udzielonego przez inne państwo obszaru Schengen lub wizy długoterminowej wydanej przez inne państwo obszaru Schengen.

Jeśli cudzoziemiec chce przebywać w Polsce dłużej niż to wynika z posiadanej przez niego podstawy pobytu powinien zalegalizować swój pobyt w Polsce. Powinien zatem wystąpić o udzielenie mu uprawnienia do pobytu na terytorium RP w określonym celu uzasadniającym jego zamieszkiwanie, co do zasady przez okres dłuższy niż 3 miesiące. Uprawnienie takie (zezwolenie) udzielane jest w formie decyzji administracyjnej w oparciu o przepisy ustawy o cudzoziemcach oraz akty wykonawcze do ustawy. Aby uzyskać takie zezwolenie cudzoziemiec musi złożyć do wojewody, właściwego dla miejsca jego pobytu, wniosek na odpowiednim formularzu.
Zezwolenie to może posiadać charakter czasowy (do 3 lat – zezwolenie na pobyt czasowy) lub bezterminowy (zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE). W wyniku udzielenia zezwolenia wydawana jest karta pobytu.

Inne z kateogrii: Legalność pobytu/ Przekraczanie granic

„Opracowanie i wdrożenie długofalowej strategii komunikacyjnej Urzędu do Spraw Cudzoziemców”

Bezpieczna przystań

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.