AAA
Przejdź do:

Portal Wiedzy
Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Jakie są możliwości sprawdzenia przez pracodawcę, że okazana przez cudzoziemca karta pobytu jest autentyczna (nie została podrobiona lub przerobiona)?

Karty pobytu wydawane są na zabezpieczonych blankietach, których wzór określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie dokumentów wydawanych cudzoziemcom z dnia 29 kwietnia 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 589). Wzór polskiej karty pobytu można także znaleźć na stronie internetowej PRADO https://www.consilium.europa.eu/prado/pl/POL-HO-08001/index.html. Informacje dla pracodawców dotyczące wzorów dokumentów znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu do Spraw Cudzoziemców https://www.bip.udsc.gov.pl/informacja-w-sprawie-wzorow-dokumentow. Dodatkowo pracodawca może poprosić cudzoziemca o okazanie decyzji wojewody w sprawie udzielenia mu zezwolenia pobytowego lub poprosić go o przedstawienie zaświadczenia z urzędu, sporządzonego na jego wniosek, o tym, że zezwolenie pobytowe zostało cudzoziemcowi udzielone i pozostaje ważne.

Inne z kateogrii: Karta Pobytu

„Opracowanie i wdrożenie długofalowej strategii komunikacyjnej Urzędu do Spraw Cudzoziemców”

Bezpieczna przystań

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.